ANUNȚ privind depunerea de candidaturi pentru dobândirea calității de formator titular al I.N.P.P.A.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) dorește să-și lărgească  corpul de formatori pentru activitatea de formare inițială și îi invită, în acest scop, pe avocații interesați să depună dosarul de candidatură pentru dobândirea calității de formator titular al I.N.P.P.A. la una dintre structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. de mai jos, pentru una dintre disciplinele menționate în dreptul respectivei structuri teritoriale:

Nr. crt.   Structura teritorială      Discipline
1. București 1. Organizarea și etica profesiei de avocat
2. Public speaking
3. Engleză juridică (Legal English)
4. Drept civil și drept procesual civil
5. Drept penal și drept procesual penal
6. Protecția datelor personale
7. Drept fiscal
8. Achiziții publice
9. Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat
10. Proprietate intelectuală
11. Drept comercial
2. Brașov 1. Organizarea și etica profesiei de avocat
2. Dreptul european al drepturilor omului
3. Dreptul Uniunii Europene
4. Drept fiscal
5. Achiziții publice
6. Protecția datelor personale
7. Drept comercial
8. Proprietate intelectuală
3. Cluj 1. Engleza juridică (Legal English)
2. Public speaking
3. Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat
4. Protecția datelor personale
5. Drept fiscal
6. Achiziții publice
7. Drept comercial
8. Proprietate intelectuală
4. Craiova 1. Organizarea și etica profesiei de avocat
2. Tehnici de argumentare judiciară. Pregătirea și elaborarea consultanței juridice scrise
3. Metodologia actului juridic și judiciar
4. Drept civil si drept procesual civil
5. Drept penal si drept procesual penal
6. Drept fiscal
7. Protecția datelor personale
8. Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat
9. Drept comercial
10. Proprietate intelectuală
5. Galați 1. Dreptul european al drepturilor omului
2. Drept penal și drept procesual penal
3. Drept fiscal
4. Achiziții publice
5. Protecția datelor personale
6. Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat
7. Drept comercial
8. Proprietate intelectuală
6. Iași 1. Drept fiscal
2. Achiziții publice
3. Protecția datelor personale
4. Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat
5. Engleză Juridică
6. Drept comercial
7. Proprietate intelectuală
7. Timișoara 1. Engleză juridică (Legal English)
2. Drept fiscal
3. Achiziții publice
4. Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat
5. Drept comercial
6. Proprietate intelectuală

Notă: Cu privire la conținutul tematic al disciplinelor cuprinse în planul de formare inițială al I.N.P.P.A., candidații pot consulta programa analitică a acestor discipline la https://www.inppa.ro/activitatile-de-formare/ 

Condițiile de înscriere sunt următoarele:

– deținerea calității de avocat definitiv, cu o vechime de cel puțin 8 ani în profesie (împliniți până la data de 15.12.2021)

– cunoștințe aprofundate în domeniul disciplinei pentru care se înscrie candidatul

– lipsa unor sancțiuni disciplinare aplicate candidatului de către barou

– lipsa de antecedente penale

– stare de sănătate corespunzătoare activității pentru care candidatul se înscrie

Experiența prealabilă de public speaking și/sau activitatea de cercetare în domeniul disciplinei pentru care se înscrie candidatul reprezintă criteriu/criterii de preferință.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele înscrisuri:

1. Cererea de înscriere, înregistrată în termenul de înscriere anunțat, semnată de candidat și datată, care include precizarea structurii I.N.P.P.A. la care candidatul ar dori să desfășoare activitatea în cazul selecționării sale, disciplina pentru care acesta se înscrie, precum și o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosarul de înscriere (conform modelului de Cerere ce poate fi descărcat AICI);

2. Copia cardului de avocat, vizat pe anul în curs;

3. Copii de pe documentele atestând vechimea în profesia de avocat;

4. Copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului;

5. Copia certificatului de naștere, iar în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

6. CV (format Europass), semnat de candidat;

7. Dacă este cazul, documentele atestând nivelul suplimentar de pregătire în domeniul disciplinei pentru care candidatul se înscrie, precum:

• copie de pe diploma de master/studii aprofundate (inclusiv foaia matricolă); în cazul în care diploma nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia;

• copie de pe diploma de doctor în drept;  în cazul în care diploma de doctor nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia;

8. Dacă este cazul, listă de lucrări de specialitate publicate la edituri din țară sau din străinătate sau în mediul on-line, semnată de candidat;

9. Dovada publicării lucrărilor cuprinse la pct. 8:

• pentru cărți sau monografii – copia copertei 1 și a paginii cuprinzând editura, anul apariției lucrării, ISBN;

• pentru articole și studii – copia integrală a articolului sau studiului, precum și declarație semnată prin care se indică revista, editura, numărul, anul apariției;

• pentru articole și studii publicate în mediul on-line – declarație semnată prin care se indică link-ul către articolul/studiul respectiv; dacă articolul/studiul nu mai poate fi accesat la link-ul indicat, se depune și copia integrală a acestuia;

• dacă este cazul, rezumatul tezei de doctorat, în limba română, pe maximum o pagină.

10. Dacă este cazul, copii de pe documentele atestând experiența de public speaking în domeniul de specializare (certificate de I.N.P.P.A. contra prezentării documentelor în original), precum:

a) adeverință atestând calitatea de speaker la conferințe sau la alte activități de formare profesională;

b) adeverință eliberată de o instituție de învățământ superior juridic, atestând desfășurarea de activități didactice în domeniul de specializare.

11. Adeverință de la barou atestând lipsa unor sancțiuni disciplinare aplicate candidatului

12. Certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere;

13. Certificat privind starea de sănătate a candidatului (adeverință de la medicul de familie), incluzând și o evaluare psihiatrică – certificat psihiatric – atestând că acesta este apt pentru a desfășura activitate în calitate de formator.

Dosarul de înscriere se transmite în format electronic, prin email, la structura I.N.P.P.A. la care candidatul dorește să-și desfășoare activitatea. Adresele de email sunt următoarele:

Structura centrală – București – [email protected]
Centrul teritorial Brașov – [email protected]
Centrul teritorial Cluj – [email protected]
Centrul teritorial Craiova – [email protected]
Centrul teritorial Galați – [email protected]
Centrul teritorial Iași – [email protected]
Centrul teritorial Timișoara – [email protected]

Termenul-limită de înscriere la procedura de selecție este 22 noiembrie 2021.

Nu este admisă înscrierea pentru mai multe discipline din tabelul cuprins în prezentul anunț (o disciplină cuprinzând mai multe domenii – de ex. „Drept civil și drept procesual civil” – este considerată a fi o singură disciplină) și nici înscrierea pentru o parte a unei discipline – de ex., la disciplina „Drept civil și drept procesual civil”, o înscriere numai pentru Drept procesual civil.

Dosarele incomplete nu vor intra în procedura de selecție.

Procedura de selecție a candidaților cuprinde trei etape:

1. Etapa documentară, în care se operează o selecție preliminară în raport de piesele depuse la dosarul de înscriere;

2. Etapa interviului, în care candidații selecționați în urma etapei precedente susțin un interviu în fața unei comisii a I.N.P.P.A. Central sau a centrului teritorial al I.N.P.P.A., după caz;

3. Etapa finală, de acordare de către Comisia Permanentă a U.N.B.R. a calității de formator I.N.P.P.A. unor candidați din rândul celor selecționați în urma celei de-a doua etape.

Mai înainte de etapa finală, candidații admiși în urma etapei interviului vor depune, la sediul secretariatului structurii teritoriale a I.N.P.P.A. la care doresc să-și desfășoare activitatea (I.N.P.P.A. Central din București, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. din Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași sau  Timișoara), dosarul de înscriere în format fizic. Acesta va cuprinde, în original, documentele prevăzute la pctele. 1, 6, 8, 11, 12 și 13. La depunerea dosarului fizic, candidații vor avea asupra lor, în original și copie, documentele prevăzute la pctele. 2, 3, 4, 5, 7 și 10, secretariatul I.N.P.P.A. urmând a certifica copiile în baza originalelor acestora și reține la dosar copiile certificate.   

Candidații selecționați în urma finalizării procedurii vor fi înștiințați prin email cu privire la aceasta.

Procedura de selecție are drept scop exclusiv selecționarea de noi formatori ai I.N.P.P.A.  pentru activitatea de formare inițială și nu creează în sarcina I.N.P.P.A. obligația de a aloca efectiv ore de pregătire inițială candidaților astfel selecționați.


Descarcă Anunț + Model cerere fișiere DOCX / PDF

Publicat in:
Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 13 octombrie 2021