Baremul de corectare la examenul on-line din 18.10.2020 (insolvența persoanelor fizice) și procedura de comunicare a contestațiilor la barem

Examenul pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice – sesiunea 18 octombrie 2020

Fiecare candidat își poate verifica foaia de examen accesând https://examen.inppa.ro/
După autentificare (cu aceleași credențiale cu care ați susținut examenul), selectați examenul și apăsați butonul ARATA FOAIE DE REZULTAT!

Informații privind contestațiile la barem:

Data și ora afișării baremului: 18 octombrie 2020, ora 16.00
Termen-limită comunicare contestații barem: 19 octombrie 2020, ora 16.00
Adresă transmitere contestații: [email protected]


Baremul de corectare la examenul on-line din 18.10.2020:

Din totalul de 28 de subiecte de mai jos, sistemul de examen a extras aleatoriu, pentru fiecare candidat, un număr de 20 de subiecte. Publicăm în lista de mai jos întrebările și răspunsurile  pentru fiecare din cele 28 de întrebări. În foaia de examen a candidatului, răspunsurile nu au fost marcate cu litere iar ordinea răspunsurilor nu a fost aceeași pentru toți candidații.

Data și ora afișării baremului: 18 octombrie 2020, ora 16.00
Termen-limită comunicare contestații barem: 19 octombrie 2020, ora 16.00
Adresă transmitere contestații: [email protected]

1. Valoarea – prag:

a) este aceeași, atât în cazul procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, al procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, cât și al procedurii simplificate de insolvență;
b) reprezintă cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active; aceasta este de 15 salarii minime pe economie;
c) este stabilită într-un cuantum determinat, de 50.000 lei.

Răspuns corect: b)

2. Tabelul preliminar de creanțe:

a) este documentul elaborat de administratorul procedurii, în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau, după caz, de lichidator, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare d care cuprinde toate creanțele scadente ori nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, recunoscute de debitor și/sau acceptate de către administratorul procedurii ori, după caz, de lichidator în urma verificării acestora;
b) în cadrul procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, este elaborat de către comisia de insolvență, pe baza informațiilor relevante despre patrimoniul debitorului transmise de instituții publice sau autorități publice competente, precum și de persoane fizice ori juridice cu care debitorul a declarat că este sau că s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 2 ani ori în raporturi care ar putea să afecteze în orice fel patrimoniul debitorului;
c) include obligațiile rezultate din atragerea răspunderii contravenționale a debitorului, dacă cuantumul acestora nu este mai ridicat decât al valorii prag.

Răspuns corect: a)

3. Debitorul aflat în stare de insolvență:

a) poate depune direct la instanța de judecată competentă o cerere de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, care se va pronunța printr-o hotărâre supusă apelului;
b) nu poate beneficia de prevederile Legii nr. 151/2015, dacă a acumulat datorii noi, prin cheltuieli voluptuare, în timp ce știa sau ar fi trebuit să știe că este în stare de insolvență;
c) dacă consideră că starea sa financiară este iremediabil compromisă și un plan de rambursare a datoriilor nu poate fi elaborat și pus în executare, dar deține bunuri sau venituri urmăribile a căror valoare reprezintă echivalentul a cel mult 10 salarii minime pe economie, se poate adresa comisiei de insolvență cu o cerere de aplicare a procedurii simplificate de insolvență.

Răspuns corect: b)

4. Comisia de insolvență, prin decizia de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor:

a) desemnează administratorul procedurii, ținând cont de propunerea debitorului, stabilindu-i și onorariul, dintre practicienii în insolvență, executorii judecătorești, avocații și notarii publici înscriși în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, care își au sediul profesional în județul în care își are domiciliul, reședința principală sau reședința obișnuită debitorul;
b) desemnează aleatoriu administratorul procedurii, prin aceeași decizie stabilindu-i și onorariul, dintre practicienii în insolvență, executorii judecătorești, avocații și notarii publici înscriși în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, care își au sediul profesional în județul în care își are domiciliul, reședința principală sau reședința obișnuită debitorul;
c) desemnează aleatoriu administratorul provizoriu al procedurii, dintre practicienii în insolvență, executorii judecătorești, avocații și notarii publici înscriși în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, care își au sediul profesional în județul în care își are domiciliul, reședința principală sau reședința obișnuită debitorul, sub condiția confirmării acestuia de către creditorii deținând mai mult de 30% din valoarea totală a creanțelor.

Răspuns corect: b)

5. La data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor:

a) comisia de insolvență, la cererea administratorului procedurii, poate dispune suspendarea executărilor silite dacă, în lipsa acestei măsuri, situația debitorului ar fi iremediabil compromisă, existând un risc cert ca planul de rambursare a datoriilor să nu se poată realiza;
b) se suspendă provizoriu, de drept, executările silite începute împotriva debitorului, suspendarea încetând, fără posibilitate de prelungire, la momentul la care sentința prin care se soluționează cererea de confirmare a planului a rămas definitivă;
c) se suspendă provizoriu, de drept, executările silite începute împotriva debitorului, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 luni, cu excepția situației în care instanța a încuviințat prelungirea suspendării provizorii.

Răspuns corect: c)

6. În cazul valorificării unui activ asupra căruia poartă o cauză de preferință la o valoare mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv:

a) diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța sa fusese înscrisă drept creanță chirografară sau dacă i-ar fi fost redusă suma aferentă dobânzilor acumulate, dar nu mai mult decât suma datorată;
b) diferența favorabilă va fi înscrisă drept creanță chirografară, creditorul urmând a primi distribuții la momentul admiterii unei modificări a planului de rambursare a datoriilor, ca urmare a raportării de către administratorul procedurii a schimbării valorii bunului;
c) diferența favorabilă va fi utilizată pentru plata creanțelor curente.

Răspuns corect: a)

7. În îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, în perioada de executare a planului de rambursare, comisia de insolvență:

a) aprobă, în principiu, contractarea de noi împrumuturi, sub condiția confirmării ulterioare de către administratorul procedurii;
b) aprobă contractarea de noi împrumuturi, cu avizarea prealabilă a administratorului procedurii;
c) aprobă, în prealabil, încheierea altor contracte care pot afecta situația patrimonială a debitorului, cu excepția contractelor de împrumut.

Răspuns corect: b)

8. În orice stadiu al procedurii, comisia de insolvență, prin decizie, poate înlocui administratorul procedurii:

a) prin decizie de înlocuire, care poate fi contestată de către administratorul procedurii la comisia de insolvență la nivel central, în termen de 7 zile de la comunicare;
b) prin decizie de înlocuire, a cărei atacare cu contestație nu este suspensivă de executare, administratorul procedurii față de care s-a dispus înlocuirea urmând a preda imediat noului administrator al procedurii, pe bază de proces-verbal, dosarul de insolvență;
c) din oficiu, la cererea oricărui creditor, a debitorului sau a administratorului procedurii însuși, pentru motive temeinice, sau la cererea creditorilor reprezentând majoritatea valorii totale a creanțelor.

Răspuns corect: c)

9. Constatând neîndeplinirea planului de rambursare, instanța:

a) dacă constată existența unor motive neimputabile debitorului, poate dispune închiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare și deschiderea procedurii de insolvență prin lichidare de active, la cererea creditorilor față de care nu au fost efectuate, din motive neimputabile debitorului, plățile prevăzute în planul de rambursare cel puțin 6 luni de la scadență;
b) dacă constată existența unor motive imputabile debitorului, poate dispune deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, dacă creditorii deținând majoritatea valorii creanțelor își exprimă acordul și formulează o cerere în acest sens;
c) dacă constată existența unor motive neimputabile debitorului, poate dispune închiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare și deschiderea procedurii de insolvență prin lichidare de active, situație în care debitorul va beneficia de eliberarea de datorii reziduale.

Răspuns corect: a)

10. Deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active are următoarele efecte:

a) se suspendă de drept executările silite individuale îndreptate împotriva codebitorilor și/sau terților garanți;
b) se suspendă de drept executările silite individuale împotriva averii debitorului, dacă suspendarea nu a operat anterior, ca efect al unei proceduri de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor;
c) ulterior momentului finalizării complete a inventarierii și a evaluării, debitorul nu își mai poate exercita dreptul de dispoziție asupra bunurilor urmăribile și veniturilor urmăribile din averea sa.

Răspuns corect: b)

11. În cadrul procedurii de inventariere a bunurilor, lichidatorul procedurii:

a) comunică creditorilor, individual, inventarul, punându-le în vedere să comunice la rândul lor, într-un termen de 30 de zile, orice informații relevante despre patrimoniul debitorului, dacă acestea nu ar fi fost avute în vedere;
b) nu poate solicita instanței de judecată prelungirea termenului de 30 de zile, aferent efectuării inventarierii;
c) va efectua, în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarul bunurilor din averea debitorului, inclusiv al drepturilor de creanță ale debitorului și al unor drepturi reale, altele decât dreptul de proprietate, pe care debitorul le deține asupra bunurilor altor persoane.

Răspuns corect: c)

12. Darea în plată specială:

a) reprezintă exercitarea opțiunii conferită creditorilor în cazul în care, deși au fost efectuate toate demersurile prevăzute de lege, lichidatorul procedurii nu a reușit să valorifice un bun urmăribil într-un termen de 2 ani de la momentul începerii lichidării bunurilor urmăribile, notificându-i pe creditori despre aceasta, de a dobândi proprietatea  bunului în contul creanței;
b) operează în favoarea creditorului care și-a exercitat cel dintâi opțiunea de a dobândi bunul în contul creanței, chiar dacă asupra bunului există o cauză de preferință, în favoarea altui creditor, dar acesta a exercitat opțiunea ulterior;
c) nu poate opera, în cazul în care asupra bunului există mai multe cauze de preferință, și titularii acestora au exercitat, fiecare, opțiunea de a dobândi bunul în contul creanței.

Răspuns corect: a)

13. În cazul acțiunilor pentru anularea actelor frauduloase încheiate de un debitor în dauna creditorilor:

a) acestea pot fi introduse de lichidatorul procedurii sau de oricare dintre creditori;
b) acestea pot fi introduse de lichidatorul procedurii sau de către creditorii care dețin majoritatea valorii creanțelor asupra debitorului;
c) acestea pot fi introduse în termen de 18 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de insolvență prin lichidare de active, dacă aceasta a fost deschisă la cererea tuturor creditorilor sau, după caz, de la data exprimării acordului creditorilor de menținere a debitorului în procedură.

Răspuns corect: a)

14. Un creditor beneficiar al unei cauze de preferință:

a) în situația în care sumele realizate din vânzarea bunurilor grevate cu această cauză de preferință sunt insuficiente pentru plata în întregime a creanței, acest creditor va avea, pentru diferență, o creanță beneficiind de o cauză de preferință asupra acestora, sub condiția rezolutorie ca debitorul să nu beneficieze de eliberarea de datorii reziduale;
b) va putea beneficia de fondurile rezultate din vânzarea bunurilor grevate de o astfel de cauză de preferință după deducerea cheltuielilor procedurale aferente bunurilor respective, precum și, dacă este cazul, a cheltuielilor avansate de creditor în cadrul procedurii de executare silită;
c) va putea beneficia de fondurile rezultate din vânzarea bunurilor grevate de o astfel de cauză de preferință după deducerea eventualelor creanțe subordonate ale debitorului.

Răspuns corect: b)

15. Procedura simplificată de insolvență este aplicabilă debitorului:

a) dacă instanța de judecată, cu citarea debitorului și creditorilor, astfel cum au fost identificați în lisa creditorilor, sesizată cu o cerere avizată de comisia de insolvență, constată, prin sentință, îndeplinirea de către debitor a condițiilor prevăzute de lege;
b) față de care cuantumul total al obligațiilor este de cel mult 10 salarii pe economie, iar bunurile sau veniturile urmăribile ale acestuia nu depășesc, ca valoare, 5.000 lei;
c) doar dacă anterior debitorul a fost subiect al procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, iar această procedură a fost închisă din motive imputabile debitorului.

Răspuns corect: a)

16. Cererea debitorului de eliberare de datoriile reziduale poate fi formulată:

a) în cazul debitorului care a fost supus unei proceduri simplificate de insolvență, dacă instanța de judecată a dispus, prin hotărâre judecătorească definitivă, închiderea procedurii simplificate de insolvență;
b) de către lichidatorul desemnat în procedura simplificată de insolvență, instanța de judecată urmând a admite cererea, dacă constată inexistența, timp de 3 ani de la deschiderea procedurii, a unor modificări semnificative ale valorii veniturilor sau ale structurii activului debitorului;
c) în cazul unui debitor care a fost supus unei proceduri de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, în termen de 60 de zile de la emiterea deciziei de închidere a procedurii ca efect al executării planului de rambursare a datoriilor.

Răspuns corect: c)

17. Cererea de eliberare de datorii reziduale poate fi respinsă, dacă:

a) debitorul nu a comunicat, în perioada de supraveghere postprocedura de insolvență, săptămânal, lichidatorului sau, după caz, comisiei de insolvență, o situație cu privire la viramentele efectuate;
b) pe durata procedurii de insolvență, debitorul a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscală, a unei infracțiuni de fals sau a unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii;
c) cererea este prematur introdusă, situație în care o nouă cerere poate fi formulată doar după expirarea unui termen de 30 de zile, calculat de la data primirii hotărârii judecătorești de respingere a primei cereri.

Răspuns corect: b)

18. Dacă în termen de 3 ani de la pronunțarea hotărârii privind eliberarea de datorii se descoperă că debitorul a încheiat acte în frauda creditorilor anterior procedurii de insolvență sau pe durata acesteia, poate solicita instanței revocarea beneficiului eliberării de datoriile reziduale:

a) comisia de insolvență;
b) orice creditor;
c) doar administratorul procedurii sau, după caz, lichidatorul procedurii.

Răspuns corect: b)

19. Sunt incluse în categoria bunurilor neurmăribile:

a) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului și familiei sale pentru un trai rezonabil, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 10.000 de lei;
b) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 5.000 de lei;
c) alimentele necesare debitorului și persoanelor aflate în întreținerea sa pe durata desfășurării procedurii.

Răspuns corect: c)

20. Criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil:

a) sunt stabilite prin lege;
b) sunt stabilite, anual, de comisia de insolvență la nivel central;
c) sunt stabilite, anual, prin hotărâre a Guvernului.

Răspuns corect: b)

21. Procedurile insolvenței persoanelor fizice nu sunt aplicabile debitorului:

a) care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra autorității;
b) care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea a unei infracțiuni de serviciu;
c) care a fost concediat în ultimii 2 ani din motive ce îi sunt imputabile.

Răspuns corect: c)

22. Debitorul poate solicita deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active:

a) în cazul în care consideră că situația sa financiară este iremediabil compromisă, prin depunerea unei cereri de deschidere a procedurii la comisia de insolvență;
b) în tot cursul procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor prin depunerea unei cereri la comisia de insolvență;
c) în cazul în care consideră că situația sa financiară este iremediabil compromisă și un plan de rambursare a datoriilor nu poate fi elaborat și pus în executare, direct instanței judecătorești competente.

Răspuns corect: c)

23. Comisia de insolvență cunoscând faptul că împotriva debitorului sunt pornite mai multe executări silite, iar împotriva societății la care debitorul este asociat este deschisă procedura de insolvență, prin decizia de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriile, va desemna administrator al procedurii:

a) aleatoriu, dintre practicienii în insolvenţă, executorii judecătoreşti, avocaţii şi notarii publici înscrişi în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, care îşi au sediul profesional în judeţul în care îşi are domiciliul, reşedinţa principală sau reşedinţa obişnuită debitorul, executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea silită împotriva debitorului, nefiind înscris în Listă.
b) pe practicianul în insolvență desemnat în lichidarea societății la care debitorul este asociat, nici unul dintre executorii judecătorești care efectuează executarea silită împotriva debitorului, nefiind înscris în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, care îşi au sediul profesional în judeţul în care îşi are domiciliul, reşedinţa principală sau reşedinţa obişnuită debitorul;
c) executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea silită împotriva debitorului, dacă este înscris în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, care îşi au sediul profesional în judeţul în care îşi are domiciliul, reşedinţa principală sau reşedinţa obişnuită debitorul;

Răspuns corect: c)

24. Decizia prin care comisia de insolvență respinge cererea de deschidere a procedurii de insolvență:

a) este definitivă;
b) nu poate fi contestată, pe motiv de nerespectare a competenței teritoriale;
c) poate fi contestată în termen de 7 zile de la comunicare;

Răspuns corect: c)

25. Durata de executare a planului de rambursare:

a) este de maximul 5 ani de la data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii pe bază de plan de rambursare a datoriilor;
b) este de maximul 5 ani de la data rămânerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor;
c) poate fi prelungită cu cel mult 6 luni, în condițiile stabilite în plan.

Răspuns corect: b)

26. Măsurile adoptate de lichidator în aplicarea procedurii judiciare de insolvență prin lichidarea activelor debitorului:

a) pot fi contestate la comisia de insolvență, în termen de 7 zile de la data luării la cunoștință;
b) pot fi contestate la instanța competentă;
c) se comunică comisiei de insolvență, în termen de 7 zile de la adoptare.

Răspuns corect: b)

27. Sentința de deschidere a procedurii de judiciară de insolvență prin lichidarea activelor debitorului:

a) se publică în Buletinul procedurilor de insolvență;
b) se comunică administratorului procedurii;
c) este definitivă.

Răspuns corect: a)

28. Pe durata procedurii judiciare de insolvență prin lichidarea activelor debitorului:

a) debitorul nu poate contracta noi împrumuturi;
b) poate încheia numai acte referitoare la bunurile neurmăribile, doar cu avizul prealabil al lichidatorului procedurii și cu aprobarea instanței;
c) poate încheia, acte care sunt necesare pentru întreținerea sa și a persoanelor aflate în întreținerea sa, în limita cheltuielilor aprobate pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil.

Răspuns corect: c)

Publicat in:
Insolventa persoanei fizice, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 18 octombrie 2020