Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 177/29.10.2020 privind validarea examenului în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea 20 septembrie 2020

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 177/29.10.2020 privind validarea examenului în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea 20 septembrie 2020


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 177/29.10.2020

privind validarea examenului în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea 20 septembrie 2020 –

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare, Regulamentul de examen), aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 57/27.03.2020,
Ținând cont de Decizia Comisiei Permanente nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire în profesie,
Pe baza Raportului întocmit și susținut de Președintele Comisiei Naționale de Examen,
Având în vedere contextul pandemiei cu Covid-19, care a impus luarea unor măsuri speciale la examenul din data de 20 septembrie 2020,
Comisia Permanentă, în ședința în sistem videoconferință din 29 octombrie 2020,

DECIDE :

Art. 1. – (1) Validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 20 septembrie 2020, precum și rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au fost comunicate de către Comisia Națională de Examen și publicate pe paginile web ale Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în continuare „I.N.P.P.A.”) și U.N.B.R., cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
(2) Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre cuprinde candidații la examenul menționat la alineatul (1), individualizați cu indicarea, fie a numelui și a prenumelui, fie a unui cod de identificare[1], potrivit cererii acestora, și se publică/comunică odată cu prezenta Hotărâre.
(3) Respinge ca inadmisibile toate cererile, memoriile, petițiile, plângerile etc. privind organizarea examenului ori alte aspecte în legătura cu care se susține că nu au fost rezolvate în etapa soluționării contestațiilor la barem și în etapa soluționării contestațiilor la punctaj.

Art. 2. – (1) Dispune, în baza prevederilor art. 37 alin. 1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva efectuării verificării prevăzute la alin. (2), primirea în profesie a candidaților declarați admiși la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea 20 septembrie 2020, astfel cum sunt menționați în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.
(2) Deciziile de primire în profesie a candidaților declarați admiși se vor emite numai în urma depunerii la barouri, în original, de către candidații declarați admiși, a documentelor cu care aceștia s-au înscris în sistem on-line la examenul de admitere în profesie și a constatării de către barouri a deplinei conformități între aceste documente. În acest scop, odată cu comunicarea prezentelor dispoziții, se va solicita în scris barourilor la care figurează ca înscriși candidații admiși, să transmită în scris U.N.B.R. rezultatul verificării, cu semnalarea eventualelor discordanțe, precizarea naturii acestora și transmiterea de copii de pe documentele constate a fi neconforme.

Art. 3. – După primirea rezultatelor verificării prevăzute la art. 2 alin. (2), deciziile de primire în profesie, prevăzute la același alineat, se vor comunica barourilor la care candidații s-au înscris. Barourile vor proceda la comunicarea deciziilor către candidații admiși.

Art. 4. – (1) Prezenta Decizie va fi supusă ratificării Consiliului UNBR.
(2) Prezenta decizie se afișează pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor și I.N.P.P.A., în vederea luării în evidență a candidaților declarați admiși.

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.


[1] Codurile de identificare ce înlocuiesc numele au fost introduse la cererea expresă a unor candidați, întemeiată pe prevederile GDPR

Publicat in:
Comisia Permanentã, Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 3 noiembrie 2020