Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 37 din 20-21.10.2023 privind stabilirea taxelor pentru lucrări elaborate de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.)

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 37
20-21 octombrie 2023
privind stabilirea taxelor pentru lucrări elaborate de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.)

În vederea diversificării surselor de autofinanțare a activităților Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.),

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 și art. 14 lit. l) din Statutul I.N.P.P.A.,

Comisia Permanentă, în ședința sa din 20-21 octombrie 2023,

DECIDE:

Art. 1.(1) Se stabilesc următoarele taxe pentru lucrările de cercetare elaborate de Centrul de studii și cercetare al I.N.P.P.A.:
1. Opinii, puncte de vedere – 1200 lei – 2000 lei
2. Studii, analize, inclusiv studii de drept comparat – 2000 lei – 5000 lei
3. Lucrări de cercetare științifică efectuate în cadrul unor colective de experți – 3500 lei – 8000 lei
4. Participarea în colective de elaborare a unor proiecte legislative – 8000 lei – 15000 lei
(2) Taxa se stabilește în funcție de complexitatea lucrării și/sau de numărul formatorilor I.N.P.P.A. pe care îl reclamă realizarea lucrării.
(3) Pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 și 2., cuantumul taxei în fiecare caz se stabilește, cu respectarea limitelor indicate, de Directorul I.N.P.P.A.
(4) Pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 3 și 4., cuantumul taxei se stabilește, cu respectarea limitelor indicate, de Comisia Permanentă a U.N.B.R.. În acest scop, Directorul I.N.P.P.A. transmite Comisiei Permanente informații privind natura și scopul lucrării, beneficiarul acesteia, numele formatorilor I.N.P.P.A. propuși să realizeze lucrarea, precum și relevanța/importanța acesteia pentru profesia de avocat sau corpul avocaților.

Art. 2. (1) Taxele prevăzute la art. 1 nu se percep pentru lucrările solicitate de organele colective de conducere a profesiei (Consiliul baroului, Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanentă a U.N.B.R.,  Congresul Avocaților) în probleme care privesc organizarea și exercitarea profesiei de avocat și care nu sunt date spre analiză/soluționare unor structuri de lucru proprii ale acestora (de ex. grupuri de lucru ale Consiliului U.N.B.R.).
(2) Dacă Comisia Permanentă nu stabilește altfel în cazuri individuale, nu sunt scutite de taxă lucrările solicitate de persoane sau, respectiv, de entități care nu fac parte din rândul organelor de conducere a profesiei, chiar dacă sunt înaintate I.N.P.P.A. prin intermediul organelor de conducere a profesiei.

Art. 3. (1) Taxele se achită de către beneficiar anterior efectuării lucrării, în baza comunicării primite în acest sens din partea I.N.P.P.A.
(2) Din taxa încasată pentru o lucrare, o cotă de cel mult 80% se alocă pentru remunerarea autorului/autorilor lucrării.
(3) În cazul unor lucrări în co-autorat, suma cuvenită co-autorilor se stabilește de Directorul I.N.P.P.A. în considerarea contribuției fiecărui autor.
(4) Diferența dintre taxa încasată și remunerarea plătită autorului/autorilor este reținută de I.N.P.P.A. în contul operațiunilor de organizare, coordonare, logistică și comunicare cu autorul/autorii și cu beneficiarul lucrării.

Art. 4.– Pentru alte lucrări decât cele menționate la art. 1 sau pentru lucrări de o complexitate deosebită, taxa se stabilește, în mod individual, de către Comisia Permanentă a U.N.B.R.

Art. 5. – Prezenta decizie se comunică structurii centrale a I.N.P.P.A. și centrelor sale teritoriale și se publică pe site-urile www.unbr.ro și www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ


Descarcă decizia fișier PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 octombrie 2023