Decizia Comisiei Permanente nr. 135 din 12 iunie 2020 privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA Nr. 135/12.06.2020
privind organizarea examenului de primire în profesie
– sesiunea septembrie 2020 –

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege) și ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

În baza delegării primite de la Consiliul U.N.B.R. prin Hotărârea nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen și organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020,

Comisia Permanentă a U.N.B.R., întrunită în ședința din data de 12 iunie 2020, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2020 și a adoptat următoarea

DECIZIE:

Art. 1.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

(2) Data desfășurării examenului este 20 septembrie 2020, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București.

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Hotărâri.

Art. 2.(1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., conform Regulamentului de examen.

(2) La data de 04 septembrie 2020 I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 11 septembrie 2020, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat„. Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați „cu precădere„.

Art. 3.(1) Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 27 iulie 2020 (ora 8.00) – 21 august 2020 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 21 august 2020 – 28 august 2020 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2020 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

Art. 4.(1) Taxa de examen este de 1200 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2020”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”.

(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.

(3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului şi soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 5.(1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R..

(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

Adoptată azi 12 iunie 2020 în ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R., desfășurată la București, în sistem videoconferință.

COMISIA PERMANENTĂ A
UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA


AICI Decizia împreună cu Anexa

Publicat in:
Comisia Permanentã, Diverse, Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 19 iunie 2020