DECIZIA NR. 1487/27 octombrie 2007 prin care se aprobă proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R

DECIZIA  NR. 1487

         În conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale art. 85 alin. (1)  din Statutul profesiei de avocat,

Comisia Permanentă,

DECIDE:

  1. Se aprobă proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. prevăzut în anexa la prezenta Decizie.
  2. Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului U.N.B.R. în şedinţa din 15 decembrie 2007.
  3. 3.    Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R. se va comunica prin e-mail tuturor membrilor Consiliului U.N.B.R. prin barourile din care fac parte şi se publica spre dezbatere publică, pe website-ul www.unbr.ro.

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

Anexa nr. 1 la Decizia Comisiei Permanente nr. 1485/27.10.2007

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

 

 

 

 

PROIECT

 

 

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a UNIUNII

NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (U.N.B.R.) şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului (U.N.B.R.)

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Statutul juridic Art. 1             U.N.B.R. este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, (în continuare lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 25 septembrie 2004, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, (în continuare Statut).U.N.B.R. este succesoare în drepturi a Uniunii Avocaţilor din România.
Componenţă Art. 2             U.N.B.R. este constituită din totalitatea barourilor din România, astfel cum acestea au fost constituite şi organizate potrivit legilor succesive privind organizarea şi exercitarea  profesiei de avocat.Fiecare barou este constituit din toţi avocaţii dintr-un judeţ sau din Municipiul Bucureşti.

Fiecare barou are calitatea de membru de drept al U.N.B.R.

Este interzisă prin lege constituirea, organizarea şi funcţionarea barourilor în afara U.N.B.R. sau organizarea şi funcţionarea barourilor cu încălcarea dispoziţiilor legii şi ale Statutului.

Sediu Art. 3             Sediul U.N.B.R. este în Bucureşti, Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei, nr. 5,  Sector 5.Stabilirea, mutarea – temporară sau definitivă – a sediului U.N.B.R., funcţionarea unor compartimente ori servicii ale U.N.B.R. în alte localuri, se stabilesc prin hotărârea Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Patrimoniu Art. 4             Se constituie patrimoniul U.N.B.R. prin contribuţia barourilor la bugetul U.N.B.R. în cotele stabilite de Congresul avocaţilor.Patrimoniul U.N.B.R. este format din totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii, înregistrate şi evidenţiate corespunzător legii.

Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit în activităţi producătoare de venituri în condiţiile legii, numai şi exclusiv în baza deciziilor sau dispoziţiilor emise de organele de conducere competente.

Evidenţa contabilă a U.N.B.R. se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile organizaţiilor fără scop patrimonial.

Buget Art. 5             Bugetul U.N.B.R. se formează din veniturile ce reprezintă contribuţia barourilor determinată pe baza criteriilor stabilite de Congresul avocaţilor, veniturile obţinute din exploatarea sau  valorificarea bunurilor mobile şi imobile proprietatea sa, dobânzile aferente resurselor băneşti disponibile, donaţii şi din alte surse, conforme cu legea.
Principii de organizare şi funcţionare Art. 6             U.N.B.R. este organizată şi funcţionează ca instituţie  autonomă înfiinţată prin lege, cu competenţe şi atribuţii legale. Funcţionarea U.N.B.R. se realizează cu respectarea strictă a principiilor legalităţii, independenţei, libertăţii, descentralizării, păstrării secretului profesional, responsabilităţii sociale subordonate scopului promovării şi apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor de către Corpul avocaţilor, constituit din totalitatea avocaţilor înscrişi în tablourile barourilor din România.
Raporturi cu autorităţile publice şi alte structuri profesionale Art. 7             În relaţiile dintre U.N.B.R. şi autorităţile publice, centrale şi locale, nu există raporturi de subordonare. Relaţiile U.N.B.R. cu aceste autorităţi se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii şi conlucrării pentru rezolvarea problemelor de interes comun.U.N.B.R. cooperează şi dezvoltă relaţii profesionale în condiţii de deplină egalitate cu toate organizaţiile şi asociaţiile profesionale, legal înfiinţate, ale membrilor altor profesii juridice sau ai altor profesii conexe activităţii profesionale a avocaţilor (notari publici, executori judecătoreşti, consilieri juridici, mediatori,  experţi tehnici şi contabili, practicieni în reorganizare si lichidare, evaluatori, auditori, consultanţi fiscali etc), cu organizaţiile, instituţiile, asociaţiile constituite pentru promovarea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor şi pentru realizarea şi respectarea principiilor statului de drept pe baza instituţiilor ce organizează apărarea.
Scopul exercitării atribuţiilor Art. 8             Principalele atribuţii ale U.N.B.R. sunt cele privitoare la crearea cadrului normativ infraparlamentar şi organizatoric pentru asigurarea respectării şi aplicării unitare de către toate barourile  membre a prevederilor Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a hotărârilor şi celorlalte acte de decizie ale organelor profesiei, pentru apărarea onoarei şi demnităţii membrilor Corpului avocaţilor, pentru asigurarea exercitării calificate a dreptului la apărare prin avocat, pentru reprezentarea corespunzătoare a Corpului avocaţilor în raporturile cu autorităţile publice şi în raporturile cu celelalte organisme şi organizaţii profesionale ale avocaţilor constituite la nivel statal, regional sau mondial.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ŞI STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE U.N.B.R.

 

Secţiunea I

Organele profesiei. Structuri de conducere

Atribuţii principale Art. 9             U.N.B.R. îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:a)    elaborează şi aplică strategii şi politici profesionale în domeniul dezvoltării şi perfecţionării profesiei de avocat;

b)    face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat şi raporturile acesteia cu sistemul judiciar şi mediul de afaceri;

c)    asigură dezvoltarea relaţiilor dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale, respectarea deontologiei profesionale şi a regulilor de disciplină profesională; apără onoarea şi demnitatea Corpului avocaţilor;

d)    organizează şi supraveghează serviciul statistic general al avocaţilor;

e)    organizează şi editează publicaţii proprii şi sprijină publicaţiile barourilor;

f)     coordonează activitatea sistemului de asigurări sociale propriu avocaţilor;

g)    organizează şi asigură reprezentarea Corpului avocaţilor în raporturile cu autorităţile române şi străine, cu alte organisme şi organizaţii profesionale ale avocaţilor.

Organe de conducere Art. 10             Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt:a)    Congresul avocaţilor;

b)    Consiliul U.N.B.R.;

c)    Comisia Permanentă a U.N.B.R.;

d)    Preşedintele U.N.B.R.

Structuri organizatorice Art. 11             În cadrul U.N.B.R. se constituie şi funcţionează:a)    Comisia Centrală de Cenzori;

b)    Comisia Centrală de Disciplină;

c)    Aparatul tehnic-administrativ.

Secţiunea a II-a

Convocarea şi desfăşurarea lucrărilor Congresului avocaţilor

 

Organul suprem de conducere a profesiei Art. 12             Congresul este organul suprem de conducere a profesiei de avocat.Hotărârile adoptate fiind definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei şi pentru toţi avocaţii.
Convocare Art. 13             Congresul U.N.B.R. se convoacă anual de către Consiliul U.N.B.R. prin Preşedintele U.N.B.R.Congresul extraordinar se convoacă de către Preşedintele U.N.B.R. ori de câte ori este necesar sau la cererea a cel puţin o treime din numărul total al barourilor.

Dispoziţia de convocare a Congresului se va comunica tuturor decanilor barourilor şi se va publica într-un ziar de largă circulaţie naţională şi în publicaţiile U.N.B.R. şi ale barourilor.

Dispoziţia de convocare a Congresului va cuprinde obligatoriu:

a)    luna, ziua, ora şi locul de desfăşurare;

b)    ordinea de zi;

c)    condiţiile convocării şi ale desfăşurării unui eventual Congres extraordinar.

Convocarea Congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data acestuia.

Membrii  Congresului. Cvorumul de constituire Art. 14             La lucrările Congresului avocaţilor participă decanii barourilor, membrii Consiliului U.N.B.R. şi delegaţii aleşi de adunările generale ale barourilor potrivit normelor de reprezentare stabilite prin Statut.Barourile vor comunica U.N.B.R., cel mai târziu cu 10 (zece) zile înainte de data stabilită pentru începerea lucrărilor Congresului, copii certificate de pe procesele verbale şi hotărârile adunărilor generale în care au fost desemnaţi delegaţii avocaţilor  la Congres.

Congresul este legal constituit dacă sunt prezenţi la data şi ora convocării cel puţin două treimi din numărul total al membrilor Congresului.

La lucrările Congresului pot participa în calitate de invitaţi: reprezentanţi ai autorităţilor publice române, ai altor organizaţii profesionale ale profesiilor juridice ori ale profesiilor conexe activităţii profesionale a avocaţilor, ai unor organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale ale avocaţilor din străinătate, ziarişti şi alţi avocaţi, cu aprobarea prealabilă a Consiliului U.N.B.R.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Congresului, aparatul tehnico-administrativ al U.N.B.R., sub coordonarea directă a  Preşedintelui U.N.B.R., va publica materialele şi documentele ce urmează a fi analizate şi supuse aprobării Congresului şi va pregăti pentru fiecare membru al Congresului o mapă ce va fi predată înaintea deschiderii lucrărilor.

Competenţe Art. 15             Congresul U.N.B.R. are atribuţiile prevăzute de art. 61 alin. (1) din lege.Congresul avocaţilor aprobă afilierea U.N.B.R. la organizaţii internaţionale de profil şi plata contribuţiei datorate de U.N.B.R. pentru Corpul avocaţilor, la bugetele acestora.

Congresul avocaţilor poate mandata Consiliul U.N.B.R. pentru a îndeplini, în perioada dintre Congrese, unele dintre atribuţiile acestuia cu condiţia ca  deciziile Consiliului U.N.B.R. să fie ratificate la Congresul imediat următor. În lipsa unui astfel de mandat, Consiliului U.N.B.R. îi este interzis îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Congresului avocaţilor.

Conducerea Congresului. Organele de lucru ale Congresului Art. 16             Lucrările Congresului U.N.B.R. sunt deschise şi conduse de Preşedintele U.N.B.R.După constatarea prezenţei membrilor Congresului, Preşedintele U.N.B.R. propune, pentru buna desfăşurare a lucrărilor, alegerea unui prezidiu cu respectarea regulilor prevăzute în Statut.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor, vor fi alese organele de lucru ale Congresului: Secretariatul, format din 3 (trei) avocaţi, cu respectarea art. 82 alin. (2) din Statut, Comisia de validare a mandatelor de delegat acordate de adunările generale ale barourilor, formată din 5 (cinci) membri şi, după caz, Comisia de numărătoare a voturilor, formată din 5 – 15 membri.

Alegerea membrilor prezidiului şi a organelor de lucru ale Congresului se face pe baza propunerilor delegaţilor prin vot deschis, cu majoritatea de voturi dintre participanţii prezenţi.

După alegerea Secretariatului Congresului, membrii acestuia vor lua măsurile necesare în vederea consemnării exacte a desfăşurării lucrărilor şi a punctelor de vedere exprimate de participanţi.

Procesul – verbal va cuprinde obligatoriu:

a)    modul în care a fost convocat Congresul, cu precizarea caracterului ordinar sau extraordinar al acestuia;

b)    anul, luna, ziua şi locul unde se desfăşoară Congresul;

c)    numărul membrilor prezenţi;

d)    componenţa Prezidiului;

e)    ordinea de zi aprobată de Congres;

f)     luările de cuvânt;

g)    hotărârile, rezoluţiile şi moţiunile adoptate, textul acestora anexându-se procesului-verbal şi făcând parte integrantă a acestuia;

h)    orice alte evenimente survenite în timpul desfăşurării lucrărilor.

În ipoteza în care lucrările Congresului se desfăşoară pe durata mai multor zile, Secretariatul va întocmi câte un Proces-verbal pentru fiecare zi în parte.

Secretariatul, sub supravegherea Prezidiului Congresului, va întocmi lista înscrierilor la cuvânt.

Cu aprobarea Congresului, prin vot, lucrările pot fi înregistrate prin mijloace audio şi video.

Procesul-verbal se semnează de membrii Secretariatului Congresului şi se contrasemnează de membrii Prezidiului.

După alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor de delegaţi aleşi de adunările generale ale barourilor, Comisia îşi va desfăşura lucrările în plen, adoptând hotărâri cu majoritate de voturi. După verificarea proceselor-verbale ale adunărilor generale ale barourilor privind desemnarea delegaţilor la Congres, puse la dispoziţie prin grija Preşedintelui U.N.B.R., membrii Comisiei de validare se pronunţă prin vot deschis asupra legalităţii acestora, întocmind un Proces-verbal final ce va fi prezentat Congresului în plenul său.

Conducerea lucrărilor Congresului se face, de regulă, de Preşedintele Congresului U.N.B.R. sau de către un alt membru al Prezidiului desemnat de acesta.

După alegerea membrilor Prezidiului, Preşedintele U.N.B.R. anunţă şi supune spre aprobare ordinea de zi a Congresului.

Aprobarea ordinii de zi se face cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi.

În ipoteza în care la lucrările Congresului participă reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale sau locale, ale unor organizaţii profesionale ale avocaţilor din alte ţări, ai altor organizaţii profesionale, reprezentanţi care doresc să transmită anumite mesaje, Preşedintele U.N.B.R. dă cuvântul acestora înaintea începerii dezbaterilor asupra problematicii inclusă pe ordinea de zi.

Numai Congresul poate aproba desfăşurarea lucrărilor în plen şi pe secţiuni. În cazul în care lucrările se desfăşoară pe secţiuni, plenul Congresului va fi informat despre desfăşurarea şi rezultatul lucrărilor pe secţiuni, în modalitatea hotărâtă de Congres.

Conform ordinii de zi aprobate, se prezintă în faţa membrilor Congresului materialele întocmite referitoare la problematica ce urmează a fi dezbătută şi aprobată, precum şi proiectele de hotărâri, rezoluţii şi moţiuni.

În ipoteza în care membrii Congresului au studiat în prealabil materialele ce urmează a fi analizate, aprobate şi adoptate, aceştia pot vota cu majoritate simplă trecerea directă la dezbaterea materialelor supuse dezbaterii şi aprobării Congresului.

Preşedintele U.N.B.R. sau membrii Prezidiului împuterniciţi de acesta dau cuvântul membrilor Congresului care doresc să participe la dezbateri în ordinea înscrierii acestora pe lista ţinută de Secretariat.

Membrii Congresului prezenţi la dezbateri pot hotărî, cu majoritate simplă de voturi, limitarea la o perioadă de timp precis determinată a duratei luărilor de cuvânt ale participanţilor.             Limitarea nu poate fi mai mică de 5 (cinci) minute.

Acte adoptate Art. 17             Congresul avocaţilor adoptă hotărâri, rezoluţii şi moţiuni prin vot adoptate deschis.După finalizarea dezbaterilor, se supun spre aprobare fiecare dintre materialele incluse pe ordinea de zi.

Hotărârile privind adoptarea şi modificarea Statutului profesiei de avocat, statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, aprobarea bugetului anual al U.N.B.R. şi cel al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală se adoptă cu majoritate absolută de voturi.

Hotărârile privind alegerea organelor profesiei, Comisiei centrale de cenzori şi Consiliului de Conducere ale Casei de Asigurări a Avocaţilor se adoptă prin vot secret.

Rezoluţiile şi moţiunile supuse dezbaterii se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

Hotărârile Congresului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei, nesocotirea acestora constituind abatere disciplinară gravă.

Rezoluţiile şi moţiunile adoptate de Congres exprimă voinţa şi punctele de vedere ale Corpului avocaţilor faţă de problemele de larg interes profesional pentru dezvoltarea profesiei, administrarea actului de justiţie, realizarea separaţiei puterilor în stat, apărarea avocaţilor.

Alegerea organelor profesiei Art. 18             Membrii Congresului care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi Statut pentru a candida în vederea ocupării uneia dintre funcţiile organelor de conducere ale profesiei îşi vor anunţa candidatura în plenul Congresului.După închiderea listelor de candidaturi pentru fiecare categorie de organe de conducere ale U.N.B.R., Prezidiul  consultă membrii Congresului dacă sunt contestaţii sau obiecţiuni în legătură cu persoanele înscrise pe lista de candidaţi, inclusiv sub aspectul eventualelor incompatibilităţi derivate din calitatea de membru al organelor profesiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 29 din lege.

După ce se dă cuvântul contestatorilor, candidatului vizat şi altor persoane interesate, se supune la vot propunerea de neincludere pe buletinul de vot a avocatului respectiv.

Hotărârea asupra contestaţiei candidaturii se ia prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi a membrilor Congresului prezenţi la dezbateri.

După definitivarea listelor de candidaţi pentru fiecare dintre organele de conducere ale U.N.B.R., se alege Comisia de numărare a voturilor compusă din 5 – 15 membri, pe baza propunerilor făcute de participanţii mandataţi.

Membrii Comisiei de numărare a voturilor nu pot fi rude sau afini cu candidaţii înscrişi pe buletinele de vot.

Alegerea membrilor Comisiei de numărare a voturilor se face prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Buletinele de vot se întocmesc separat pentru fiecare categorie de organe ale U.N.B.R. şi ale Casei de Asigurări a Avocaţilor alese de Congres, conform modelului de buletin de vot aprobat de Consiliul U.N.B.R. Fiecare buletin de vot va avea aplicată ştampila de control cu modelul aprobat de Consiliul U.N.B.R. în cadrul operaţiunilor necesare pregătirii Congresului.

Înscrierea pe liste a candidaţilor se face în ordinea alfabetică a barourilor ori a candidaţilor, menţionându-se obligatoriu numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează şi baroul din care face parte.

Prin grija şi sub directa coordonare a Prezidiului se vor asigura condiţiile tehnico-organizatorice necesare asigurării secretului votului.

Votul „ pentru” se realizează prin lăsarea intactă a numelui şi prenumelui candidatului dorit, iar votul „ împotrivă” (contra) se exprimă prin ştergerea, tăierea cu o linie orizontală a numelui şi prenumelui persoanei propuse.

Membrii Comisiei de numărare a voturilor vor declara nule buletinele de vot care nu corespund modelului aprobat, pe cele care nu poartă ştampila de control, precum şi buletinele pe care numărul candidaţilor votaţi „pentru” este mai mare decât numărul funcţiilor pentru care candidează.

După finalizarea operaţiunilor de numărare a voturilor, Comisia va întocmi un Proces-verbal ce va fi semnat de toţi membrii acesteia în care se vor consemna rezultatele votului în ordinea descrescătoare.

Preşedintele Comisiei de numărare a voturilor, desemnat dintre membrii acesteia, va prezenta în plenul Congresului procesul-verbal privind rezultatele finale ale votului.

Sunt aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi.

Congresul adoptă hotărâri de alegere a organelor U.N.B.R. şi ale Casei de Asigurări a Avocaţilor, care se aduc la cunoştinţa Corpului avocaţilor prin publicare pe website-ul U.N.B.R.

Asigurarea ordinii Art. 19             Prezidiul Congresului va urmări adoptarea măsurilor tehnico-organizatorice adecvate în vederea desfăşurării în condiţii de maximă securitate şi ordine a lucrărilor Congresului.În cazuri excepţionale, Congresul poate hotărî evacuarea din sala în care se desfăşoară lucrările în plen a avocaţilor sau altor participanţi care au un comportament neadecvat, care nu înţeleg să respecte regulile impuse de majoritatea membrilor Congresului.
Închiderea lucrărilor Congresului Art. 20             Constatând că a fost epuizată ordinea de zi, Preşedintele  U.N.B.R. sau membrul Prezidiului desemnat de acesta să conducă lucrările în plen declară închise lucrările Congresului.
Suportarea cheltuielilor Art. 21             Cheltuielile necesare organizării Congresului se suportă de fiecare barou proporţional cu numărul membrilor Congresului din baroul respectiv.Cu privire la cheltuielile ocazionate de Congres, Comisia Permanentă a U.N.B.R. va fi informată la prima şedinţă de după Congres.

Secţiunea a III-a

Consiliul U.N.B.R.

Reguli  de desfăşurare a şedinţei Consiliului U.N.B.R.

 

Poziţia Consiliului U.N.B.R. în cadrul organelor profesiei Art. 22             Consiliul U.N.B.R. îşi desfăşoară activitatea prin subordonare faţă de Congresul avocaţilor, organul suprem de conducere a profesiei, prin care se asigură realizarea democraţiei profesionale interne a Corpului avocaţilor.Consiliul U.N.B.R. este organul reprezentativ şi deliberativ al barourilor în perioadele dintre Congresele avocaţilor şi asigură activitatea permanentă a U.N.B.R.

Consiliul U.N.B.R. asigură activitatea permanentă a U.N.B.R. prin organul său executiv – Comisia Permanentă.

Durata mandatului Art. 23             Mandatul membrilor Consiliului U.N.B.R. este de 4 (patru) ani. În cazul schimbării decanului unui barou înaintea expirării mandatului de 4 ani, noul decan devine membru de drept al Consiliului U.N.B.R. pentru diferenţa de mandat.În cazul încetării mandatului unui reprezentant al baroului  înaintea împlinirii termenului pentru care a fost ales de Congres, candidatul ce a obţinut următorul număr de voturi în Congresul electiv îl înlocuieşte de drept pe reprezentantul al cărui mandat a încetat pentru diferenţa de timp rămasă.

În cazul în care în Congresul electiv nu a existat decât candidatura reprezentantului al cărui mandat a încetat ori dacă cel ce a obţinut următorul număr de voturi în Congresul electiv refuză mandatul ori se află în imposibilitate de a deveni membru al Consiliului U.N.B.R., la proximul Congres va fi ales pentru diferenţa de timp rămasă un nou membru al Consiliului U.N.B.R. în calitate de reprezentant al baroului respectiv.

Competenţele Consiliului U.N.B.R. Art. 24             Consiliul U.N.B.R. îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:a)         urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Congresului avocaţilor;

b)         aprobă, la propunerea Comisiei Permanente, Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.

c)         exercită controlul asupra activităţii şi verifică legalitatea actelor emise de Comisia Permanentă a U.N.B.R.;

d)         organizează examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limba română ale avocaţilor străini;

e)         stabileşte şi aprobă, la propunerea barourilor şi ai I.N.P.P.A, tematica şi bibliografia examenelor  de primire şi de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv, subiectele şi metodologia de examinare în vederea creării cadrului tehnico-organizatoric adecvat asigurării caracterului unitar al examenelor respective la nivelul barourilor ;

f)           stabileşte şi comunică barourilor, cu cel puţin 60 de zile înainte, datele desfăşurării examenelor de primire în profesie şi ia act de datele de desfăşurare a examenelor de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv organizate de barouri;

g)         centralizează şi analizează rezultatele examenului de primire în profesie comunicate de barouri, cele ale examenului de definitivare în profesie, precum şi deciziile de primire în profesie comunicate de barouri;

h)         stabileşte componenţa Comisiei de examinare a avocaţilor străini care solicită autorizarea de a acorda consultanţă juridică privind dreptul românesc;

i)           stabileşte componenţa Comisiei de evaluare, conţinutul programei stagiului şi modului de desfăşurare a examenului susţinut de avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul – membru de origine în vederea recunoaşterii diplomelor, admiterii în profesia de avocat şi practicarea acesteia sub titlu profesional în România;

j)           decide asupra suspendării analizării cererii de primire în profesie, după susţinerea examenului de verificare a cunoştinţelor privind dreptul românesc şi de limbă română sau după ce Comisia de evaluare a decis asupra scutirii solicitantului de susţinerea examenului;

k)         organizează şi conduce activitatea Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (I.N.P.P.A.), constituit ca persoană juridică de  drept privat nonprofit, adoptând şi modificând Statutul acestuia şi numind Consiliul de Conducere al Institutului;

l)           întocmeşte şi aprobă, la propunerea barourilor, programele de învăţământ pentru pregătirea profesională iniţială unitară  a avocaţilor stagiari, precum şi planul de învăţământ anual al I.N.P.P.A. la propunerea Consiliului I.N.P.P.A.;

m)        analizează şi soluţionează:

1)       contestaţiile formulate împotriva deciziilor consiliilor barourilor de aprobare sau de respingere a cererilor de primire în profesie cu scutire de examen;

2)       contestaţiile formulate, după caz, de Preşedintele U.N.B.R. sau avocatul în cauză împotriva deciziilor consiliului barourilor de declarare a nedemnităţii avocatului aflat într-una dintre situaţiile expres enumerate de lege şi/sau Statut;

3)       contestaţiile formulate, după caz, de Preşedintele U.N.B.R. şi/sau avocatul în cauză declarat incompatibil ca urmare a îndeplinirii funcţiei de membru într-un consiliu de administraţie al unei societăţi comerciale sau organizaţii nonprofit;

4)       contestaţiile formulate împotriva deciziilor barourilor de refuz a înscrierii, reînscrierii sau menţinerii pe Tabloul avocaţilor.

5)       contestaţiile formulate împotriva deciziilor barourilor de suspendare a exerciţiului profesiei de avocat;

6)       contestaţiile formulate împotriva deciziilor anuale ale consiliile barourilor de menţinere sau nemenţinere în activitate a avocatului pensionar;

7)       contestaţiile formulate împotriva deciziilor barourilor de respingere a cererilor de transfer ale avocaţilor;

8)       contestaţiile formulate împotriva deciziilor barourilor de respingere a cererilor de înfiinţare de sedii secundare;

9)       plângerile formulate împotriva deciziilor barourilor privind modul de soluţionare a contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariile;

10)    contestaţiile formulate împotriva deciziilor barourilor  privind (ne)legalitatea convenţiilor de colaborare încheiate de avocaţi conform art.3 şi 6 din lege;

11)    contestaţiile formulate împotriva hotărârilor adunărilor generale ale barourilor şi hotărârilor Consiliului U.N.B.R.;

n)         judecă în calitate de instanţă disciplinară, în plenul său, recursurile declarate împotriva deciziilor pronunţate de Comisia centrală de disciplină, ca instanţă de fond, şi a încheierilor prevăzute la art.74 alin.(1) şi (2) din lege.

  • o)         stabileşte cuantumul taxelor şi contribuţiilor avocaţilor şi a barourilor la bugetul U.N.B.R., precum şi al contribuţiei la bugetul sistemului de asigurări al avocaţilor;

p)         coordonează activitatea Casei de Asigurări a Avocaţilor putând suspenda, în condiţiile expres stipulate prin Statut activitatea membrilor Consiliului de Administraţie şi numi o conducere interimară a acesteia pe perioada suspendării;

q)         aprobă programul anual de investiţii al Casei de Asigurări a Avocaţilor la propunerea Consiliului de Administraţie al acesteia;

r)          avizează înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor;

s)         convoacă ori de câte ori este cazul Congresul Avocaţilor;

t)           alege şi revocă dintre membrii săi Preşedintele şi Vicepreşedinţii U.N.B.R. şi membrii Comisiei Permanente în condiţiile prevăzute de lege şi Statut;

u)         întocmeşte şi supune spre aprobare Congresului avocaţilor proiectul de buget al U.N.B.R., raportul anual de activitate şi de gestionare a patrimoniului U.N.B.R., proiectele de hotărâri, rezoluţii şi moţiuni propuse spre aprobare Congresului.

v)          aprobă înfiinţarea Casei Centrale de Credit şi Ajutor a  Avocaţilor şi controlează activitatea acesteia;

w)        acordă, la propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R., titlul de membru de onoare, respectiv de Preşedinte de onoare al U.N.B.R.;

x)          organizează şi îndrumă activitatea serviciului statistic general al U.N.B.R. , precum şi pe cea de editare a publicaţiilor Uniunii;

y)          exercită alte atribuţii prevăzute de lege;

Convocare Art. 25             Consiliul U.N.B.R. se întruneşte în şedinţe ordinare, trimestrial, la convocarea Preşedintelui U.N.B.R.Convocarea trebuie făcută cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită.

În situaţii excepţionale, la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor sau a Preşedintelui U.N.B.R., Consiliul se întruneşte în şedinţă extraordinară.

Convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului U.N.B.R. trebuie făcută cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data stabilită.

Convocarea, indiferent de natura şedinţei, va fi trimisă tuturor membrilor Consiliului U.N.B.R. şi va cuprinde obligatoriu: data şi ora începerii lucrărilor, locul de desfăşurare, ordinea de zi, precum şi eventualele materiale documentare propuse spre dezbatere ori solicitarea de a fi prezentate de membrii Consiliului astfel de materiale.

Convocarea membrilor Consiliului U.N.B.R. se realizează prin e-mail la adresele pe care membrii Consiliului le-au comunicat secretariatului tehnic al U.N.B.R., prin afişare pe website-ul U.N.B.R. şi prin decanii barourilor, care sunt obligaţi să transmită convocarea şi materialele ce o însoţesc tuturor reprezentanţilor baroului în Consiliul U.N.B.R.

Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Art. 26             Şedinţele Consiliului U.N.B.R. se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile art. 85 alin. (1) din Statut şi cu respectarea prezentului Regulament.Lucrările în plen ale Consiliului U.N.B.R. sunt conduse de Preşedintele U.N.B.R. sau unul dintre vicepreşedinţi desemnat de Consiliul U.N.B.R.

Indiferent de natura şedinţei, Consiliul îşi desfăşoară în mod legal lucrările numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

Preşedintele U.N.B.R. sau vicepreşedintele desemnat de acesta, constatând că este legal constituită şedinţa Consiliului, declară deschise lucrările.

Conducerea şedinţei se realizează  de un prezidiu format din Preşedintele, vicepreşedinţii U.N.B.R. şi trei consilieri desemnaţi prin vot deschis.

Ordinea de zi a şedinţei este supusă aprobării Consiliului. Ea poate fi modificată sau completată prin vot. În cazul în care există propuneri de completare a ordinei de zi, propunerea trebuie formulată în scris şi adusă la cunoştinţa Preşedintelui U.N.B.R. cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte de data şedinţei ordinare şi cu cel puţin 3 (zile) înaintea şedinţei extraordinare. Despre propunerea de completare, membrii Consiliului sunt informaţi în prealabil şedinţei.

Conform ordinii de zi aprobate, se prezintă în faţa membrilor Consiliului materialele întocmite referitoare la problematica ce urmează a fi dezbătută şi aprobată, precum şi proiectele de hotărâri şi decizii, după caz.

În ipoteza în care membrii Consiliului au studiat în prealabil materialele ce urmează a fi analizate, aprobate şi adoptate, aceştia pot vota cu majoritate simplă trecerea directă la dezbaterea materialelor supuse dezbaterii şi aprobării.

Preşedintele U.N.B.R. sau membrii Prezidiului împuterniciţi de acesta dau cuvântul membrilor Consiliului care doresc să participe la dezbateri în ordinea înscrierii acestora.

Membrii Consiliului prezenţi la dezbateri pot hotărî, cu majoritate simplă de voturi, limitarea la o perioadă de timp precis determinată a duratei luărilor de cuvânt ale participanţilor.             Limitarea nu poate fi mai mică de 3 (trei) minute.

Dezbaterile asupra problemelor incluse pe ordinea de zi se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către secretariatul şedinţei Consiliului U.N.B.R. alcătuit din personalul tehnic şi 3 (trei) consilieri desemnaţi prin vot deschis.

Proces-verbal ce va fi contrasemnat de Preşedintele U.N.B.R. şi de cel puţin unul dintre consilieri membrii ai Prezidiului.

Consiliul U.N.B.R. poate aproba cu majoritate absolută de voturi participarea la şedinţele sale şi a altor persoane interesate sau invitaţi.

După epuizarea tuturor problemelor incluse pe ordinea de zi, Preşedintele U.N.B.R. sau vicepreşedintele desemnat de acesta va declara închise lucrările Consiliului.

Secretariatul general al Consiliului U.N.B.R. Activitatea în comisii de lucru Art. 27             Pregătirea şi punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului U.N.B.R., pregătirea dosarelor privitoare la soluţionarea contestaţiilor şi plângerilor privind decizii ale organelor profesiei, redactarea deciziilor luate de Consiliul U.N.B.R. se asigură prin grija Secretarului general al Consiliului U.N.B.R., persoană ce face parte din aparatul tehnico – administrativ al U.N.B.R.Secretarul general al Consiliului U.N.B.R. este subordonat direct Preşedintelui U.N.B.R. şi este ajutat în activitatea sa de personalul tehnico – administrativ special desemnat.

Secretarul general al Consiliului U.N.B.R. participă la toate şedinţele Comisiei Permanente şi ale Consiliului U.N.B.R.

Secretarul general al Consiliului U.N.B.R. contrasemnează toate actele Consiliului U.N.B.R.

În raport de natura problemelor incluse pe ordinea de zi, Consiliul U.N.B.R. îşi poate  desfăşura activitatea şi în comisii de lucru.

Comisiile de lucru ale Consiliului U.N.B.R. se constituite în raport de structura departamentelor organizate la nivelul Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Comisia Permanentă organizează acordarea sprijinului tehnic al comisiilor de lucru ale Consiliului U.N.B.R. în conformitate cu art. 65 alin. (1) lit. c) din lege.

Actele Consiliului U.N.B.R. Art. 28             În ceea ce priveşte contestaţiile şi/sau plângerile enumerate la art. 24 alin. (1) litera m), în cazul în care consideră necesar, Consiliul poate aproba prin vot convocarea părţilor interesate în faţa Consiliului U.N.B.R.Pentru o corectă şi competentă soluţionare a contestaţiilor şi/sau plângerilor enumerate la art.24 alin. (1) lit. m), Preşedintele U.N.B.R. va desemna din rândul vicepreşedinţilor U.N.B.R. sau ai Comisiei Permanente un raportor.

Raportorul va întocmi un raport detaliat cu privire la dosarul contestaţiei sau al plângerii. Raportul va fi prezentat Consiliului U.N.B.R. în plenul său şi va constitui fundamentul deciziei ce se va adopta.

Consiliul U.N.B.R. adoptă decizii şi hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

Hotărârile şi deciziile Consiliului U.N.B.R. sunt obligatorii pentru toate Barourile şi avocaţii membrii ai acestora.

Hotărârile şi deciziile Consiliului U.N.B.R.  se aduc la cunoştinţă barourilor şi membrilor acestora prin grija Preşedintelui U.N.B.R. Comunicarea acestora se poate face şi prin website-ul U.N.B.R.

Hotărârile şi deciziile Consiliului U.N.B.R. pot fi atacate pentru nelegalitate

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine  Congresului avocaţilor.

 

Secţiunea a IV-a

Comisia Permanentă a U.N.B.R.

Reguli  de desfăşurare a şedinţei Comisiei Permanente U.N.B.R.

Componenţă Art. 29             Comisia Permanentă a U.N.B.R. este compusă din 15 membri, dintre care 5 membri sunt reprezentanţi ai baroului Bucureşti iar 10 membri sunt reprezentanţi ai celorlalte barouri din ţară.Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt membri de drept ai Comisiei Permanente şi se includ în cei 15 membri.

Calitatea de membru al Comisiei Permanente este compatibilă cu calitatea de membru al altor organe ale profesiei şi cu calitatea de decan.

Durata mandatului Art. 30             Mandatul membrilor Comisiei Permanente este de 4 (patru) ani.În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului U.N.B.R. se desemnează de către Consiliul U.N.B.R. un înlocuitor al membrului Comisiei Permanente al cărui mandat a încetat cu respectarea regulilor prevăzute în prezentul Regulament pentru mandatul membrilor Consiliului U.N.B.R., care se aplică în mod corespunzător.

Înlocuitorul desemnat va executa diferenţa de mandat.

Competenţa Art. 31             Comisia Permanentă ca organ de conducere executivă între şedinţele Consiliului U.N.B.R. a activităţii U.N.B.R. îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)    Urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor şi deciziilor Consiliului U.N.B.R. precum şi a hotărârilor Congresului avocaţilor;

b)    întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului U.N.B.R. Regulamentul de organizare şi funcţionare al U.N.B.R.;

c)    aprobă organigrama aparatului tehnico-administrativ al U.N.B.R. şi stabileşte criteriile de angajare şi verificare anuală a cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor în vederea menţinerii acestora pe post;

d)    asigură execuţia bugetară şi urmăreşte realizarea resurselor bugetului U.N.B.R.;

e)    acceptă donaţiile şi legatele făcute U.N.B.R.;

f)     stabileşte cuantumul taxelor datorate U.N.B.R. pentru:

–       înscrierea candidaţilor la examenul de primire în profesie;

–       înscrierea candidaţilor la examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv;

–       înscrierea avocaţilor la examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română;

–       acordarea de avize conforme, în condiţiile legii;

–       activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională;

g)    desemnează arbitrul însărcinat cu arbitrarea litigiilor în care una dintre părţi are calitatea de decan;

h)    aprobă lista invitaţilor la Congresul U.N.B.R.

i)     îndeplineşte şi alte atribuţiuni în baza şi limitele mandatului dat de Congresul avocaţilor şi/sau Consiliul U.N.B.R.

Convocare Art. 32             Comisia Permanentă se convoacă de Preşedintele U.N.B.R. şi-şi desfăşoară lucrările obligatoriu înaintea şedinţelor Consiliului U.N.B.R. sau ori de câte ori este necesar.Prevederile art.25 se aplică în mod corespunzător.
Acte adoptate Art. 33             Ordinea de zi a şedinţei este supusă aprobării Comisiei Permanente. Ea poate fi modificată sau completată prin vot. În cazul în care există propuneri de completare a ordinei de zi, propunerea trebuie formulată în scris şi adusă la cunoştinţa Preşedintelui U.N.B.R. cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte de data şedinţei Despre propunerea de completare, membrii Comisiei Permanente sunt informaţi în prealabil şedinţei.Conform ordinii de zi aprobate, se prezintă în faţa membrilor Comisiei Permanente materialele întocmite referitoare la problematica ce urmează a fi dezbătută şi aprobată, precum şi proiectele de hotărâri şi decizii, după caz.

În ipoteza în care membrii Comisiei Permanente au studiat în prealabil materialele ce urmează a fi analizate, aprobate şi adoptate, aceştia pot vota cu majoritate simplă trecerea directă la dezbaterea materialelor supuse dezbaterii şi aprobării.

Preşedintele U.N.B.R. dă cuvântul membrilor Comisiei Permanente care doresc să participe la dezbateri în ordinea înscrierii acestora.

Membrii Comisiei Permanente prezenţi la dezbateri pot hotărî, cu majoritate simplă de voturi, limitarea la o perioadă de timp precis determinată a duratei luărilor de cuvânt ale participanţilor. Limitarea nu poate fi mai mică de 3 (trei) minute.

Dezbaterile asupra problemelor incluse pe ordinea de zi se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către secretariatul şedinţei Comisiei Permanente alcătuit din Secretarul Comisiei Permanente, desemnat conform art. 64 din lege, ajutat de personalul tehnic special desemnat.

Proces-verbal ce va fi contrasemnat de Preşedintele U.N.B.R. şi de Secretarul Comisiei Permanente.

Comisia Permanentă poate aproba cu majoritate absolută de voturi participarea la şedinţele sale şi a altor persoane interesate sau invitaţi.

După epuizarea tuturor problemelor incluse pe ordinea de zi, Preşedintele U.N.B.R. sau vicepreşedintele desemnat de acesta va declara închise lucrările Comisiei Permanente.

Membrii Comisiei Permanente coordonează activităţile departamentelor de lucru organizate la nivelul U.N.B.R. şi, în raport cu atribuţiile hotărâte de Comisie asigură între şedinţele Consiliului U.N.B.R. realizarea activităţilor ce corespund funcţiei Comisiei de organ executiv al Consiliului U.N.B.R. şi de legătură cu barourile.

Comisia Permanentă, în desfăşurarea activităţii sale, emite decizii şi dispoziţii care au caracter obligatoriu.

Deciziile şi dispoziţiile Comisiei Permanente pot fi atacate la Consiliul U.N.B.R. de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare.

Secţiunea a V-a

Preşedintele şi Vicepreşedinţii U.N.B.R.

Alegere Art. 34             Preşedintele şi Vicepreşedinţii U.N.B.R. sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate absolută de voturi, de către Consiliul U.N.B.R. în prima şedinţă ordinară după alegerea sa de către Congresul avocaţilor.Preşedintele şi Vicepreşedinţii U.N.B.R. pot fi revocaţi de Consiliul U.N.B.R. în aceleaşi condiţii.
Competenţe Art. 35             Preşedintele U.N.B.R. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 66 din lege.În realizarea acestora, Preşedintele U.N.B.R.:

a)    poate mandata alţi membri ai Comisiei Permanente sau ai Consiliului U.N.B.R. pentru a reprezenta U.N.B.R. în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate;

b)    semnează hotărârile, deciziile şi dispoziţiile adoptate de Consiliul şi/sau Comisia Permanentă ale U.N.B.R.;

c)    aduce la îndeplinire hotărârea Consiliului U.N.B.R. de convocare a Congresului avocaţilor;

d)    încheie şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale personalului din cadrul aparatului tehnico-administrativ al U.N.B.R.;

e)    coordonează activitatea de centralizare a tablourilor avocaţilor întocmite de barouri, precum şi reactualizarea lunară a acestora pentru a asigura evidenţa statistică corectă şi la zi a Corpului avocaţilor şi informarea publică a interdicţiilor ori a conflictelor de interese ale avocaţilor, astfel cum acestea rezultă din tablourile întocmite de barouri, inclusiv prin afişarea centralizatorului tabloului avocaţilor pe website-ul U.N.B.R.;

f)     supraveghează activitatea de centralizare a deciziilor de excludere sau de suspendare din profesie emise de instanţele disciplinare ale profesiei, precum şi a celorlalte  sancţiuni disciplinare;

g)    ia măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de centralizare a rezultatelor examenelor de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv şi de absolvire a I.N.P.P.A;

h)    exercită acţiunea disciplinară în cazurile date prin lege şi Statut în sarcina sa;

i)     exercită, după comunicarea acestora, când apreciază  că sunt întrunite condiţiile legale şi statutare, calea de atac a contestaţiei împotriva:

–       deciziei consiliului baroului prin care un avocat este declarat nedemn pentru exercitarea în continuare a profesiei;

–       deciziei consiliului baroului prin care calitatea de avocat este declarată incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului de Administrare al unei societăţi comerciale sau al unei organizaţii nonprofit;

–       deciziei consiliului baroului prin care s-a respins cererea unei persoane de primire în profesie cu scutire de examen.

j)      primeşte cererile de arbitrare a litigiilor în  care sunt implicaţi decani ai barourilor şi le comunică părţilor şi Comisiei Permanente;

k)    îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Comisia Permanentă şi Consiliul U.N.B.R.

În caz de absenţă sau soluţionarea operativă a activităţilor, Preşedintele poate delega pe unul dintre vicepreşedinţi  să-l înlocuiască sau să îndeplinească o parte dintre atribuţiile aferente funcţiei de Preşedinte U.N.B.R.

Vicepreşedinţii U.N.B.R. Art. 36             Numărul Vicepreşedinţilor U.N.B.R. se stabileşte prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.Vicepreşedinţii U.N.B.R. îndeplinesc următoarele atribuţii           principale:

a)    coordonează activitatea Comisiilor de lucru organizate la nivelul Consiliului U.N.B.R., a Departamentelor organizate la nivelul U.N.B.R., în raport de repartizarea făcută de Comisia Permanentă;

b)    asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului U.N.B.R. şi ale Comisiei Permanente conform repartizării făcute de Comisia Permanentă a U.N.B.R. privitoare la conlucrarea zonală a barourilor.

c)    îndeplinesc toate atribuţiile stabilite de lege sau de organele ierarhice ale profesiei şi reprezintă U.N.B.R. în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate pe baza însărcinărilor expres acordate de organele profesiei;

d)    înlocuiesc Preşedintele la cerere sau în absenţa sa, conform desemnării făcute de Preşedinte în acest scop.

Acte emise Art. 37             Preşedintele U.N.B.R. emite dispoziţii în limita competenţelor aferente funcţiei.Dispoziţiile emise de Preşedintele U.N.B.R. pot fi atacate în condiţiile prevăzute de lege şi Statut.

Secţiunea a VI-a

Departamentele organizate la nivelul U.N.B.R.

Structura organizatorică Art. 38             La nivelul U.N.B.R., corespunzător departamentelor organizate la nivelul Consiliului U.N.B.R. şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R. funcţionează următoarele  departamente:I. Departamentul Economico-financiar şi administrativ  este coordonat de un vicepreşedinte.

Departamentul este condus de un manager economic şi răspunde de aducerea la îndeplinire a următoarelor atribuţiuni principale:

a)    întocmeşte şi ţine contabilitatea financiară şi de gestiune a U.N.B.R.;

b)    elaborează şi fundamentează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

c)    urmăreşte realizarea veniturilor planificate şi efectuarea cheltuielilor cu respectarea strictă a destinaţiei acestora;

d)    administrează bunurile imobile şi mobile proprietatea acesteia;

e)    fundamentează proiectele de investiţii şi urmăreşte derularea corespunzătoare a acestora;

f)     ţine evidenţa patrimoniului U.N.B.R.;

g)    întocmeşte şi răspunde de exactitatea raportărilor financiar-contabile către autorităţile publice centrale şi locale competente;

h)    sprijină Barourile, la solicitarea acestora, în legătură cu problematica aferentă domeniului financiar contabil;

i)     colaborează cu compartimentele de specialitate de la nivelul barourilor în vederea centralizării de date din domeniul financiar-contabil şi întocmirii situaţiilor solicitate de Comisia Permanentă.

j)      îndeplineşte, în condiţiile legii, şi alte atribuţii şi sarcini stabilite de organele U.N.B.R.

Managerul economic răspunde de organizarea corespunzătoare a controlului financiar preventiv.

II. Departamentul Protecţia profesiei, informare şi relaţii  publice, este coordonat de un vicepreşedinte şi îndeplineşte următoarele atribuţiuni principale:

a)    organizează stocarea informaţiilor de larg interes referitoare la activitatea avocaţilor şi organelor profesiei;

b)    asigură, cu încuviinţarea prealabilă a Preşedintelui U.N.B.R., punerea la dispoziţia persoanelor interesate a informaţiilor solicitate;

c)    identifică, selectează şi stochează ştirile difuzate de mass-media naţională şi locală care au un impact  asupra activităţii şi imaginii Corpului avocaţilor, barourilor şi organelor U.N.B.R., întreprinde demersurile necesare pentru verificarea veridicităţii acestora şi prezintă opiniei publice punctul de vedere al conducerii Uniunii;

d)    întocmeşte zilnic revista presei pe care o prezintă Preşedintelui U.N.B.R.;

e)    întocmeşte şi ţine la zi evidenţa reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă acreditaţi pe lângă U.N.B.R.;

f)     redactează comunicate şi declaraţii de presă prin care exprimă punctul de vedere al conducerii U.N.B.R. în legătură cu problemele de larg interes care vizează şi activitatea avocaţilor;

g)    ţine legătura  cu birourile de presă şi purtătorii de cuvânt ai barourilor în vederea centralizării ştirilor şi informaţiilor difuzate în mijloacele de comunicare în masă în legătură cu activitatea avocaţilor şi organelor profesiei;

h)    îndeplineşte şi alte sarcini trasate de Preşedintele U.N.B.R;

i)     asigură actualizarea la zi a website-ului U.N.B.R.

Departamentul este condus de un specialist în relaţii publice sau un avocat cu experienţă în activitatea de comunicare publică.

Departamentului de informare, presă şi relaţii publice este coordonat de vicepreşedintele U.N.B.R. desemnat de Comisia Permanentă, care îndeplineşte şi funcţia de purtător de cuvânt al U.N.B.R.

Poate fi purtător de cuvânt al U.N.B.R. şi un avocat cu experienţă în domeniul comunicării publice, desemnat de Comisia Permanentă a U.N.B.R.

Purtătorul de cuvânt va exprima punctele de vedere şi luările  de poziţie ale Preşedintelui U.N.B.R. şi celorlalte organe ale profesiei faţă de problemele referitoare la exercitarea profesiei de avocat.

În situaţia în care în cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea un avocat, acesta poate avea raporturi de colaborare pe bază de convenţie de prestări servicii cu U.N.B.R.

III. Departamentul Secretariat, protocol şi coordonarea serviciilor tehnico – administrative este coordonat de un vicepreşedinte şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)    organizează şi evidenţiază primirea şi comunicarea corespondenţei adresate U.N.B.R. ori care provine de la U.N.B.R.;

b)    organizează evidenţa şi comunicarea deciziilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi a adreselor U.N.B.R. prin care se realizează comunicări faţă de alte organe ale profesiei ori faţă de terţi;

c)    realizează, cu participarea celorlalte departamente, sistemul de evidenţă a lucrărilor supuse arhivării, potrivit nomenclatorului aprobat de Comisia Permanentă;

d)    organizează condiţiile de păstrare, predare şi transfer a lucrărilor;

e)    organizează registrul general de evidenţă a lucrărilor U.N.B.R.;

f)     înregistrează şi asigură transmiterea condicii de predare – primire a lucrărilor de la şi către Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanentă a U.N.B.R. şi Preşedintele U.N.B.R. către departamentele U.N.B.R.;

g)    organizează acţiunile de protocol necesare desfăşurării activităţilor iniţiate de U.N.B.R.;

h)    execută orice alte dispoziţii ale conducerii U.N.B.R.

IV. Departamentul Afaceri europene, cooperare internaţională şi programe, este coordonat de un vicepreşedinte şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)    asigură comunicarea activităţilor organizaţiilor  internaţionale al căror membru este U.N.B.R. şi a hotărârilor acestora către organele U.N.B.R.;

b)    participă la negocierea, implementarea şi monitorizarea programelor finanţate de diferite organisme şi organizaţii internaţionale precum şi a celor dezvoltate pe linie bilaterală de U.N.B.R. cu acestea;

c)    formulează propuneri de asistenţă internaţională în implementarea strategiilor privind dezvoltarea profesiei de avocat;

d)    participă la organizarea vizitelor reprezentanţilor avocaţilor din străinătate în România ori ai reprezentanţilor U.N.B.R. în străinătate;

e)    promovează şi păstrează legături cu departamente / direcţii / servicii similare din cadrul instituţiilor româneşti şi ale instituţiilor europene şi internaţionale cu misiuni în România (Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Direcţia Afaceri Europene din cadrul Ministerului Justiţiei,  Serviciul de Cooperare Judiciară Internaţională, Relaţii Internaţionale şi Programe din cadrul Parchetului General, departamente similare din cadrul Parlamentului şi Guvernului României, Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, etc.);

f)     asigurarea unui flux de informaţii eficient între organizaţiile europene şi internaţionale şi Corpul avocaţilor;

g)    colaborează pe probleme de management al procedurilor specifice cu coordonatorii de proiect sau programe;

h)    asigură informarea corectă şi promptă a avocaţilor interesaţi să exercite profesia de avocat în spaţiul european şi asigură rezolvarea lucrărilor privitoare la înscrierea avocaţilor străini în barourile din România;

i)     îndeplineşte activităţi specifice conform atribuţiilor stabilite de conducerea UNBR.;

Activitatea departamentului se realizează prin coordonare directă a activităţilor de către doi membri ai Comisiei Permanente, desemnaţi ca  ofiţeri de legătură, unul cu atribuţii în legătură cu organizaţiile europene şi celălalt cu atribuţii în legătură cu organizaţiile internaţionale. În realizarea acestor atribuţii vicepreşedintele coordonator împreună cu ofiţerii de legătură conlucrează cu membrii Consiliului U.N.B.R., ori cu avocaţi desemnaţi de barouri.

În cadrul U.N.B.R. Comisia Permanentă coordonează activitatea de formare profesională pentru realizarea atribuţiilor Consiliului U.N.B.R. prevăzute la art. 63 lit. g) din Lege.

Aparatul tehnico – administrativ al U.N.B.R. Art. 39             Pentru îndeplinirea  corespunzătoarea atribuţiilor conferite de lege şi statut, în cadrul U.N.B.R. funcţionează un aparat tehnico-administrativ care are structura organizatorică prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul Regulament.Nivelurile de salarizare ale personalului angajat sau ale indemnizaţiilor colaboratorilor se stabilesc prin decizie a Comisiei Permanente.
Conducerea Art. 40             Conducerea întregii activităţii a aparatului tehnico-administrativ este asigurată de Preşedintele U.N.B.R. sau,în situaţiile prevăzute de lege şi Statut, de către unul dintre Vicepreşedinţi desemnat de acesta.Actele, indiferent de natura acestora, întocmite de personalul din cadrul aparatului tehnico-administrativ sunt valide şi angajează din punct de vedere juridic U.N.B.R. numai dacă sunt semnate de Preşedintele U.N.B.R. sau, după caz, de Vicepreşedintele desemnat de acesta pentru a-l înlocui.

 

 

Secţiunea a VII-a

Comisia Centrală de Cenzori

Alegere Art. 41             Comisia Centrală de Cenzori este formată dintr-un număr de 3 membri aleşi, prin vot secret, de Congresul avocaţilor pentru un mandat de 4 (patru) ani, mandat care poate fi reînnoit.
Conducere Art. 42             Conducerea activităţii şi reprezentarea Comisiei centrale de Cenzori în faţa organelor profesiei şi în raporturile cu autorităţile publice se face de către Preşedintele acesteia, ales cu majoritate de voturi din rândul membrilor săi.Comisia Centrală de Cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)    verifică dacă bilanţul contabil şi raportările fiscale periodice sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele de evidenţă contabilă ţinute de departamentul economic;

b)    verifică periodic, cel puţin o dată pe trimestru, modul în care este gestionat patrimoniul U.N.B.R.;

c)    verifică, cel puţin o dată pe lună şi pe neaşteptate, modul în care este ţinut registrul de casă şi sunt gestionate resursele băneşti ale U.N.B.R.;

d)    verifică, cel puţin o dată pe trimestru, modul în care sunt realizate creanţele U.N.B.R. precum şi concordanţa şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiei aprobate de organele profesiei;

e)    verifică şi propune măsurile necesare ţinerii corespunzătoare a evidenţelor contabile de către personalul din cadrul Direcţiei Economice;

f)     verifică dacă persoanele care au calitatea de gestionar, în sensul legii, au constituit şi depus garanţiile corespunzătoare;

g)    verifică modul în care sunt gestionate şi păstrate titlurile de proprietate ale bunurilor ce compun patrimoniul U.N.B.R., precum şi a titlurilor de valoare deţinute de Uniune;

h)    formulează şi înaintează propuneri Preşedintelui U.N.B.R. vizând creşterea siguranţei şi eficienţei depozitaţii resurselor financiare ale Uniunii.

i)     îndeplineşte şi alte atribuţiuni date prin lege în competenţa comisiilor de cenzori.

Desfăşurarea activităţii Art. 43             Comisia Centrală de Cenzori îşi desfăşoară activitatea în plenul său şi poate adopta măsuri numai dacă sunt prezenţi două treimi din numărul membrilor săi.În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 42 lit. a), b), d), şi h) membrii Comisiei Centrale de Cenzori vor delibera împreună, cu majoritate simplă de voturi, iar în ceea ce  priveşte celelalte atribuţii aceştia vor putea lucra şi separat, potrivit repartizării făcute de Preşedintele Comisiei.

Evidenţa activităţii Comisiei Centrale de Cenzori, inclusiv a sarcinilor individuale stabilite pentru unii dintre membrii săi, se va ţine în mod centralizat într-un registru special, numerotat şi sigilat de Preşedintele U.N.B.R.

Actele Comisiei Art. 44             Comisia Centrală de Cenzori întocmeşte rapoarte, procese-verbale de verificare gestionară şi note de propuneri, acte ce sunt prezentate operativ Preşedintelui U.N.B.R. prin înregistrarea în registrul de intrare-ieşire al U.N.B.R.Măsurile adoptate de organele profesiei în legătură cu actele întocmite de Comisia Centrală  de Cenzori sau unii dintre membrii săi sunt aduse la cunoştinţa acesteia prin grija Preşedintelui U.N.B.R., anexându-se obligatoriu la actele de control respective.
Răspunderi Art. 45             Membrii Comisiei Centrale de Cenzori răspund, în condiţiile legii, în legătură cu modul în care-şi duc la îndeplinire mandatul încredinţat de Congresul avocaţilor.

Secţiunea a VIII-a

Comisia Centrală de Disciplină

Alegere Art. 46             Comisia Centrală de Disciplină, instanţă disciplinară ce funcţionează în cadrul U.N.B.R., este alcătuită din reprezentanţii Barourilor desemnaţi de Adunările Generale, reprezentanţi aleşi, prin vot secret, de Congresul Avocaţilor.Poate fi membru al Comisiei Centrale de Disciplină numai avocaţi care au o vechime mai mare de 15 ani.
Competenţă Art. 47             Comisia Centrală de Disciplină judecă:a)    în complet format din 3 membrii, ca instanţă de fond, abaterile disciplinare ale membrilor Consiliului U.N.B.R. şi ale decanilor;

b)    în complet format din 5 membrii, contestaţiile formulate după caz de avocatul interesat, decanul baroului sau Preşedintele U.N.B.R. împotriva deciziilor pronunţate de comisiile de disciplină ale barourilor şi a încheierilor enumerate la art. 74 alin (1) şi (2) din lege.

Activitatea Comisiei Centrale de Disciplină este coordonată (condusă) de Preşedintele acesteia, ales dintre membrii săi pentru un mandat de 4 (patru) ani

Funcţia de grefier al Comisiei centrale de Disciplină este îndeplinită de unul dintre secretarii U.N.B.R. desemnaţi de Comisia Permanentă.

Arhiva Comisiei centrale de Disciplină este ţinută şi conservată, în condiţiile legii, de către grefierul acesteia, sub directa îndrumare a Preşedintelui Comisiei.

Preşedintele Comisiei Centrale de Disciplină îndeplineşte următoarele atribuţiuni principale:

a)    ia măsurile necesare pentru organizarea şi buna funcţionare  a activităţii Comisiei ca instanţă disciplinară;

b)    primeşte şi repartizează acţiunile disciplinare sau, după caz, contestaţiile formulate împotriva deciziilor Comisiilor de disciplină ale barourilor;

c)    urmăreşte asigurarea dotărilor tehnico-materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii completelor de judecată;

d)    stabileşte, prin tragere la sorţi, componenţa completelor de judecată;

e)    urmăreşte formarea şi conservarea corespunzătoare a arhivei Comisiei;

f)     informează lunar, în scris, Preşedintele U.N.B.R. în legătură cu sancţiunile disciplinare aplicate avocaţilor de către completele de judecată constituite la nivelul Comisiei.

g)    desemnează membrii unui alt complet de judecată care urmează să judece eventualele cereri de abţinere sau de recuzare;

h)    ţine evidenţa centralizată a completelor de judecată care au soluţionat cauzele deduse judecăţii;

i)     participă, în calitate de invitat la şedinţele Consiliului U.N.B.R. şi Comisiei permanente şi  prezintă informări periodice.

Grefierul Comisiei Centrale de Disciplină îndeplineşte următoarele atribuţiuni principale:

a)    participă la şedinţele completelor de judecată, îndeplinind, sub controlul preşedintelui de complet, atribuţiunile prevăzute de lege şi prezentul regulament;

b)    întocmeşte conceptele pentru citarea părţilor din proces;

c)    întocmeşte actele de procedură dispuse de completul de judecată;

d)    completează borderourile şi predă corespondenţa pentru expediere;

e)    completează condica şedinţelor de judecată în care se trec dosarele din şedinţa respectivă, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu următoarele menţiuni: numele, prenumele şi calitatea părţilor, numărul dosarului, obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea motivului amânării sau, după caz, soluţia pronunţată pe baza minutei întocmite de preşedintele completului;

f)     comunică părţilor interesate, inclusiv Preşedintelui U.N.B.R. în situaţiile prevăzute în Statut, decizia pronunţată de completul de judecată;

g)    urmăreşte tehnoredactarea (dactilografierea) motivării deciziei completului de judecată

h)    îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte sarcini de serviciu trasate de Preşedintele Comisiei sau cel al completului de judecată.

Evidenţa lucrărilor Art. 48             Comisia Centrală de Disciplină îşi desfăşoară lucrările la sediul U.N.B.R.  prin grija Preşedintelui U.N.B.R. Pentru evidenţa activităţii Comisiei Centrale de Disciplină, se întocmesc şi se păstrează:a)    registrul general de dosare în care se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate, adresele, cu menţionarea numelui, prenumelui, calitatea părţilor, natura cauzei, obiectul cauzei, termenele de judecată acordate, soluţia pronunţată, datele comunicării deciziilor, data ieşirii şi reintrării dosarului în arhivă;

b)    condica şedinţelor de judecată în care se trec dosarele separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a cauzei, soluţia pronunţată şi numărul deciziei, numele şi prenumele membrilor completului şi grefierului de şedinţă.

c)    registrul de corespondenţă în care se înregistrează, în ordine cronologică, toate adresele şi înscrisurile primite sau expediate de Comisie.

Desfăşurarea lucrărilor Art. 49             Actele de sesizare a Comisiei Centrale de Disciplină, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier sau fax, se depun la registratură unde în aceeaşi zi primesc data certă, după care se predau Preşedintelui Comisiei.După primirea actelor de sesizare, prin rezoluţia Preşedintelui Comisiei acestea sunt repartizate completului de judecată desemnat de acesta, după care se înregistrează în Registrul general de dosare. Celelalte cereri şi acte de orice natură, inclusiv corespondenţa cu caracter administrativ, precum şi dovezile de comunicare a procedurilor se înregistrează în Registrul general de corespondenţă, după care se repartizează grefierului în vederea efectuării menţiunilor necesare în registrele Comisiei şi ataşarea la dosarul cauzei aflat pe rol, după caz.

În ziua fixată pentru desfăşurarea lucrărilor şedinţei de judecată, grefierul Comisiei va fi prezent în sala de judecată cu o jumătate de oră înainte de începerea şedinţei de judecată pentru a pune la dispoziţia părţilor sau reprezentanţilor acestora dosarele spre consultare.

Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia.

După strigarea cauzei şi apelul părţilor, Grefierul Comisiei prezintă oral referatul cauzei prin precizarea obiectului pricinii şi stadiul în care se află judecata acesteia, indicându-se stadiul îndeplinirii procedurii.

Pe parcursul desfăşurării şedinţei de judecată, grefierul Comisiei ca consemna în Caietul de note de şedinţă numărul dosarului, poziţia acestuia pe lista de şedinţă,  susţinerile orale din timpul şedinţei, cererile formulate de părţi şi actele depuse de acestea, măsurile dispuse de preşedintele completului, probele administrate, incidentele procedurale ivite, data şi ora când s-a amânat judecarea cauzei, precum şi data şi ora stabilite pentru pronunţarea deciziei.

Lucrările şedinţelor completelor de judecată ale Comisiei Centrale de Disciplină nu sunt publice.

Soluţiile pronunţate Art. 50             Judecarea cauzelor se face cu precădere, în maximum 60 de zile de la înregistrarea actului de sesizare.Lipsa părţii legal citate nu împiedică judecata.

Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată sau contestaţie, după caz, şi va fi semnată de toţi membrii completului de judecată.

Decizia prin care se soluţionează cauza dedusă judecăţii se adoptă cu majoritate de voturi.

Deciziile pronunţate de Comisia Centrală de Disciplină ca instanţă de recurs, precum şi cele pronunţate de Consiliul U.N.B.R. ca instanţă disciplinară în condiţiile alineatului precedent pot fi atacate cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, a cărei hotărâre este definitivă şi irevocabilă.

Executarea deciziilor Art. 51             Decizia disciplinară rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat faţă de părţi şi de organele profesiei şi se pune în executare prin grija Preşedintelui U.N.B.R. şi a decanului baroului din care face parte avocatul sancţionat.Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

 

 

 

Secţiunea a IX-a

Casa de Asigurări a Avocaţilor

 

Organizare şi funcţionare Art. 52             Casa de Asigurări a Avocaţilor este organizată şi funcţionează în cadrul U.N.B.R. ca instituţie autonomă, de interes public, având personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.Casa de Asigurări a Avocaţilor poate înfiinţa filiale cu personalitate juridică pe lângă barouri, cu avizul Consiliului U.N.B.R.

Organizarea şi funcţionarea C.A.A. se stabilesc prin Statutul acesteia, aprobat de Congresul avocaţilor.

Membrii Art. 53             Sunt membrii de drept ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toţi avocaţii înscrişi în barouri, care figurează în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi  proprii la pensie şi ajutoare sociale.Plata contribuţiei de asigurări sociale este o condiţie obligatorie pentru exercitarea profesiei de avocat.
Conducere Art. 54             Activitatea Casei de Asigurări a Avocaţilor este condusă de un Consiliu de Administraţie format din 5 membrii, aleşi prin vot secret de Congresul avocaţilor, membrii din rândul cărora este desemnat Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Vicepreşedinţii.În intervalul dintre Congresele avocaţilor, în caz de abatere gravă şi evidentă ori de nereguli financiare, Consiliul U.N.B.R. va putea suspenda Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a avocaţilor, numind o conducere interimară care va conduce şi gestiona patrimoniul acesteia până la primul Congres.

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor va întocmi şi prezenta spre aprobare Consiliului U.N.B.R. planul de investiţii pentru anul următor.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor participă, în calitate de invitat, la şedinţele Comisiei Permanente şi ale Consiliului U.N.B.R. în cadrul cărora va prezenta informări periodice în legătură cu execuţia bugetară şi problemele cu care se confruntă sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor.

Modul de ţinere a evidenţelor financiar-contabile şi gestionare a patrimoniului Casei de Asigurări a Avocaţilor sunt verificate de Comisia Centrală de Cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor, formată din 3 membrii, aleasă prin vot secret de Congresul Avocaţilor.

Periodic, la solicitarea Preşedintelui U.N.B.R., preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor va prezenta Consiliului U.N.B.R. informări şi rapoarte în legătură cu activitatea desfăşurată şi neregulile descoperite în timpul verificărilor efectuate.

Raporturile CAA cu Filialele Art. 55             Raporturile financiar-contabile şi tehnico-organizatorice dintre Casa de Asigurări a Avocaţilor cu filialele legal înfiinţate se stabilesc prin Statutul acesteia.Deciziile Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor referitoare la constituirea şi destinaţiile  fondurilor băneşti, criteriile şi modalităţile de stabilire şi calculare a pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale, precum şi  modalităţile de realizare a investiţiilor sunt obligatorii pentru conducerile filialelor.

CAPITOLUL III

NORME PRIVIND PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA

PREGĂTIRII PROFESIONALE A AVOCAŢILOR

Scopul şiobiectivele

formării profesionale

a avocatului

Art. 56             Îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin U.N.B.R. privind garantarea asigurării exercitării calificate a dreptului de apărare se realizează prin formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale a avocaţilor.
Modalităţileformării profesionale

a avocatului

Art. 57             Formarea profesională a avocaţilor se realizează prin:-       formarea profesională iniţială, la începutul exercitării profesiei;

–       formarea profesională continuă a fiecărui avocat definitiv.

Formareaprofesională

iniţială a

avocatului

Art. 58             Formarea profesională iniţială a avocatului de realizează în perioada stagiului de pregătire profesională prin activitatea desfăşurată de consiliile barourilor şi Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.)
Programa –Cadru a conferinţelor

de stagiu

Art. 59             Consiliul U.N.B.R. aprobă Programa – Cadru a pregătirii profesionale în cadrul conferinţelor de stagiu ale barourilor, pe baza propunerilor I.N.P.P.A.Programa – Cadru poate include teme şi activităţi profesionale organizate în comun de barourile aflate pe raza aceleiaşi Curţi de Apel.
Formarea profesională în cadrul INPPA Art. 60             Comisia Permanentă a U.N.B.R. aprobă programele pentru cursurile de formare iniţială şi planul anual de desfăşurare a modulelor de pregătire în cadrul I.N.P.P.A.
Formarea formatorilor Art. 61             Consiliul U.N.B.R., la propunerea Comisiei Permanente, hotărăşte modalitatea de selecţie şi formare a personalului de specialitate al I.N.P.P.A. şi a corpului de lectori ai Conferinţelor de stagiu ale barourilor sau ai Centrelor de formare profesională.
Formarea profesională continuă Art. 62             Consiliul U.N.B.R. hotărăşte Programul anual pentru formare profesională continuă care va cuprinde forme de pregătire profesională organizate în cadrul I.N.P.P.A. ori de barouri, inclusiv prin conlucrarea barourilor aflate pe raza aceleiaşi Curţi de Apel.Programul anual pentru formare profesională continuă se hotărăşte pe baza Programului pentru formare profesională continuă propus de I.N.P.P.A. pe o perioadă de cel puţin 3 ani.
Evidenţa opţiunii  avocaţilor pentru urmarea formelor de perfecţionare continuă Art. 63             Fiecare avocat este obligat să participe anual la cel puţin patru acţiuni organizate de barou în baza programului anual pentru formare profesională continuă sau la acţiuni de formare profesională agreate de Consiliul U.N.B.R.Evidenţa opţiunii avocaţilor pentru participarea la acţiunile de formare profesională continuă se realizează şi se încheie până la cel mai târziu 15 decembrie al anului anterior anului în care sunt organizate astfel de acţiuni.

Evidenţa se păstrează de barou şi se comunică la U.N.B.R.

În baza participării avocaţilor la acţiunile de formare profesională continuă se atestă urmarea formelor de pregătire profesională specializată, care vor fi avute în vedere de consiliile barourilor la eliberarea şi menţinerea Certificatelor de atestare a titlului profesional de avocat.

Procedura eliberării şi menţinerii Certificatelor de atestare a titlului profesional de avocat este hotărâtă de Consiliul U.N.B.R.

Deductibilita-teacheltuielilor pentru pregătirea profesională continuă. Art. 64             Cheltuielile necesare participării la acţiunile de formare profesională continuă au regimul cheltuielilor de pregătire şi perfecţionare profesională obligatorie în cadrul profesiei de avocat.

CAPITOLUL IV

NORME PRIVIND PROCEDURA DE STABILIRE ŞI ÎNCASARE DE

TAXE ŞI CONTRIBUŢII DE CĂTRE U.N.B.R. ŞI

STRUCTURILE SALE ORGANIZATORICE

 

Stabilirea procedurii Art. 65             Taxele şi contribuţiile la bugetul U.N.B.R. se evidenţiază în situaţia lunară comunicată departamentului de specialitate al U.N.B.R. de către fiecare barou, pe baza modelului decis de Comisiei Permanente a U.N.B.R.Stabilirea şi încasarea taxelor datorate U.N.B.R. în limita maximă stabilită prin decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 76 din 17 iunie 2005 se realizează prin decizia Comisiei Permanente.

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

 

Intrarea în vigoare Art. 66             Prezentul Regulament intră în vigoare după adoptarea sa de către Consiliul U.N.B.R. şi publicarea pe website-ul U.N.B.R.

 descărcare / download format DOC sau PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã
Distribuie:
Array
Data publicarii: 27 octombrie 2007