DECIZIA NR. 1490 privind adoptarea Regulamentului – cadru cuprinzând măsurile ce se vor lua în vederea arhivării documentelor create sau deţinute de Uniunea Naţională a Barourilor din România, Barouri, Casa de Asigurări a Avocaţilor şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

DECIZIA  NR. 1490

 

         Comisia Permanentă a U.N.B.R. în şedinţa din 14 decembrie 2007:

– văzând referatul  cu privire la obligaţiile ce revin persoanelor juridice creatoare şi deţinătoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional şi necesitatea aplicării dispoziţiilor legale în vigoare privitoare la evidenţa, inventarierea, selecţionarea păstrarea şi folosirea documentelor de către Uniunea Naţională a Barourilor din România, Barouri, Casa de Asigurări a Avocaţilor şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

– constatându-se că este necesară adoptarea unui Regulament – cadru pentru păstrarea documentelor create şi deţinute de persoanele juridice susmenţionate, precum şi pentru luarea măsurilor împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării lor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, inclusiv prin păstrarea acestora în spaţii amenajate pentru arhive,

– în aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

 

D E C I D E :

         Art.1 – În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, ale Statutului profesiei de avocat, ale Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ale Statutului Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, se adoptă Regulamentul – cadru cuprinzând măsurile ce se vor lua în vederea arhivării documentelor create sau deţinute de Uniunea Naţională a Barourilor din România, barouri, Casa de Asigurări a Avocaţilor şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, prevăzut în Anexa la prezenta decizie. (Nomenclatorul – cadru arhivistic aplicat pentru evidenţa, inventarierea, selecţionarea şi păstrarea documentelor; Modelul procesului verbal de predare primire, pe bază de inventar a documentelor arhivate; Registrul de evidenţă  a intrărilor – ieşirilor din arhivă.

         Art. 2 – În aplicarea prezentei decizii Uniunea Naţională a Barourilor din România, Barouri, Casa de Asigurări a Avocaţilor şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor vor elabora Nomenclatorul documentelor arhivate şi termenul de păstrare al acestora, cu observarea dispoziţiilor Legii nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale.

         Art.3 – Prezenta decizie se comunică prin e-mail tuturor barourilor şi se publică pe website-ul www.unbr.ro.

 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 1490 din 14 decembrie 2007 a Comisiei Permanente

REGULAMENT – CADRU

 

pentru păstrarea documentelor create şi deţinute de Uniunea Naţională a Barourilor din România, Barouri, Casa de Asigurări a Avocaţilor, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Nomenclatorul documentelor arhivate şi termenul de păstrare al acestora.

Art. 1. – Fiecare dintre Departamentele (compartimentele, serviciile) din structura Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Barourilor, Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor vor întocmi Nomenclatorul dosarelor în raport de care s-au păstrat documente încredinţate sau create de organele de conducere ale acestora, ori de personalul salariat ori funcţionarii angajaţi cu menţiunea termenului de păstrare a acestora (şi a lucrărilor cuprinse în aceste dosare) cu respectarea următoarelor reguli:

Compartimentul

Denumirea dosarului

Termenul de păstrare (ani)

Observaţii

I. Asistenţa juridică (de la fostele Birouri de asistenţă juridică şi de la Barouri)

Contracte de angajament

5

Delegaţii (împuterniciri avocaţiale)

5

Modificări contracte de angajament

5

Solicitări, repartizări, evidenţă, delegaţii pentru apărarea din oficiu.

5

Registru partizi

50

Restituiri

5

Substituiri

5

Lucrări pentru asistenţa juridică pentru străini

5

II. Biblioteca (barouri, INPPA, UNBR)

Monitoare oficiale

permanent

Jurisprudenţă veche (broşuri)

permanent

Corespondenţă bibliotecă

permanent

cu arhivare permanentă pe suport magnetic

III. CONTABILITATE (UNBR, INPPA)

Acte casă

10

Borderouri încasări onorarii

10

Chitanţiere

50

Documente C.A.R.

10

Evidenţe contabilitate – note contabile şi ştate de plată

50

Dări de seamă

PERMANENT

Declaraţii venituri

50

Evidenţă maşini de scris, ştampile scoase din uz, organizare, timbre

PERMANENT

Evidenţă onorarii

50

Fişe analitice

10

Fişe angajament

5

Fişe şah

5

Gratificaţii

5

Imprimate cu regim special

5

Inventar

PERMANENT

Planuri de muncă şi rapoarte de activitate anuale

PERMANENT

Planuri de muncă şi rapoarte de activitate trimestriale sau semestriale

5

Registru casă

10

Ştate plată

50

Statistică anuală

PERMANENT

Statistică trimestrială sau lunară

10

IV. Personal (resurse umane)

Evidenţă avocaţi

PERMANENT

Carnete de muncă

PERMANENT

Lucrări privind resortul personal, financiar

5

Acte de personal

50

V. SECRETARIAT

Acte de control

PERMANENT

Adunarea generală, şedinţe de Consiliu UNBR, şedinţe de Comisie Permanentă, lucrările Congresului avocaţilor

PERMANENT (procese-verbale, tabele centralizatoare lucrări)

5 ani (lucrări pregătitoare)

avocatură clandestină, sesizări, lucrări

10

circulare, instrucţiuni şi regulamente interne

PERMANENT

conferinţe stagiu, pregătire profesională (evidenţe, calificative)

5

control profesional

PERMANENT

Corespondenţă

– permanent registre de evidenţă

– 5 ani pentru sesizări, reclamaţii şi răspunsuri.

Decizii ale Comisiei Centrale de Disciplina, decizii ale comisiilor de disciplină ale barourilor

PERMANENT

Decizii ale Consiliului UNBR, ale Comisiei Permanente, ale consiliului CAA, ale Consiliului INPPA

PERMANENT

Lucrări de selecţionare a arhivei

PERMANENT

Ordonanţe de urmărire penală comunicate UNBR

10

Procese verbale ale şedinţelor de lucru

PERMANENT

Registre secretariat

PERMANENT

Registru de intrare-ieşire

10

Tablouri avocaţi

PERMANENT

Lucrări examene de primire în profesie, dosare de examen

5 ani

Lucrări examene de definitivare în profesie, dosare de examen

5 ani

Lucrări privind primirea în profesie cu scutire de examen, dosare de primire

5 ani

Lucrări examen de absolvire INPPA

5 ani

VI. CASA DE ASIGURĂRI

Acte pensionare

PERMANENT

Compartimente specifice

Termene specifice stabilite prin decizia CAA

VII. ARHIVA

Corespondenţă arhiva

PERMANENT

Documente de gestionare şi sistematizare a arhivei

50

Art. 2. – Fiecare dintre instituţiile menţionate la art. 1 va constitui prin decizia organului colectiv de conducere cu activitate permanentă Comisia de selecţionare a actelor arhivate, care îşi va finaliza activitatea de defrişare a arhivei şi de înlăturare ca nefolositoare a actelor pentru care a expirat termenul de păstrare prin proces – verbal, aprobat de Comisia Permanentă a U.N.B.R., Consiliul C.A.A. şi Consiliul I.N.P.P.A., conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.

Art. 3. – Consiliul C.A.A. poate stabili reguli specifice privind conservarea actelor aflate in arhiva CAA.

Art.4. – Departamentul Secretariat, protocol şi coordonarea serviciilor tehnico – administrative şi Departamentul Economico-financiar şi administrativ al UNBR, Consiliul CAA şi Consiliul INPPA sunt însărcinate cu aplicarea prezentului Regulament – cadru.

Anexa nr. 2 la Decizia nr. 1490 din 14 decembrie 2007 a Comisiei Permanente

Comisia de selecţionare, numită prin Decizia nr. ______ / ____________, selecţionând în şedinţele din ____________ documentele din anii ____________, avizează ca dosarele din inventarele anexate să fie înlăturate ca nefolositoare, expirându-le termenele de păstrare prevăzute în nomenclatorul (UNBR, CAA, INPPA sau Barou–după caz)_________________________________________.
PREŞEDINTE,                              Membri,                              Secretar,
_____________                        ______________            ________________
______________
______________
______________
______________

descărcare / download format DOC şi format PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã
Distribuie:
Array
Data publicarii: 14 decembrie 2007