Hotărârea Consiliului INPPA nr. 5/25-26.08.2021 privind completarea unor prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

CONSILIUL DE CONDUCERE

  

HOTĂRÂREA NR. 5/25-26.08.2021

privind completarea unor prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților –  I.N.P.P.A.

 

Având în vedere prevederile Capitolului IV al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. („Funcționarea Institutului”),

Luând în considerare experiența practică de până în prezent, inclusiv cu privire la desfășurarea activității în format on-line, precum și perspectiva revenirii la desfășurarea față în față a activităților de formare inițială,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se completează și, după caz, se modifică următoarele prevederi cuprinse în Capitolul IV („Funcționarea Institutului”) al Regulamentului de organizare și funcționare  a I.N.P.P.A.:

a. La Art. 36 se adaugă un nou alineat – alineatul (4) – având următorul conținut:

(4) În afara situațiilor excepționale, care impun desfășurarea în spațiul virtual a tuturor activităților de formare, precum și a disciplinelor stabilite a se desfășura integral în sistem on-line prin hotărârea Consiliului de conducere, din totalul numărului de ateliere organizate la o disciplină cel puțin jumătate sunt organizate în sistem fizic (față în față)”.

b. La art. 37, alin. (2) se modifică și are următorul conținut:

„(2) Pentru motive întemeiate, termenul prevăzut la alin.(1) poate fi prelungit cu cel mult o lună de Consiliul Institutului”.

c. La art. 41, alin. (3) se modifică și are următorul conținut:

(3) Cursantul care nu a depus cererea în termenul prevăzut la alin.(2) se va putea înscrie în anul II de studiu numai odată cu Cursanții următorului ciclu al anului II. Prin excepție, în cazuri justificate prin împrejurări obiective, Directorul Institutului poate aproba înscrierea Cursantului în anul II după trecerea termenului prevăzut la alin.(2), dar nu mai târziu de 30 de zile de de la începerea anului II, cu stabilirea unor obligații de recuperare a activităților de formare pierdute; alternativ, dacă este cazul, Directorul Institutului poate aproba înscrierea Cursantului în seria a II-a a anului II, dacă Cursantul este înscris în seria I”.

d. La Art. 46, alin. (2) se modifică și are următorul conținut:

(2) În situația în care refacerea integrală a uneia sau mai multor activități de formare nu este realizată sau posibilă în timp util, Cursantul anului II de studii nu se va putea înscrie la susținerea examenului de absolvire a Institutului”.

e. La Art. 48, se modifică alin. (6) și se adaugă două noi alineate – alineatul (7) și alineatul (8) – după cum urmează:

„(6) În cazul nepromovării de către Cursantul anului I a unei discipline se aplică, prin asemănare, prevederile Art. 46 (1)”.

„(7) În cazul nepromovării de către Cursantul anului II a unei discipline, la care respectivul Cursant a îndeplinit obligația privind frecvența obligatorie, acesta are posibilitatea susținerii unei testări scrise la acea disciplină, cu plata prealabilă a unei taxe stabilită de Consiliul de conducere al Institutului. Testarea este organizată cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea examenului de absolvire a Institutului. Nota acordată la această testare este finală și nu poate fi contestată. Neînscrierea ori neprezentarea Cursantului la testare sau nepromovarea testării atrage  neînscrierea acestuia la susținerea examenului de absolvire a Institutului, urmând a se aplica, prin asemănare, dispozițiile Art. 46(1).”

„(8) De dreptul de a susține testarea prevăzută la alin. (7) beneficiază numai Cursantul anului II care nu are mai mult de trei discipline nepromovate”.

f. La Art. 49 alin. (2) se adaugă o nouă literă – litera h) – având următorul conținut:

h) la lucrările scrise în format on-line, partajarea ecranului cu alți cursanți sau colaborarea, în orice formă și prin intermediul oricărei aplicații, cu aceștia”.

g. La Art. 49, alin. (3) se modifică și are următorul conținut:

(3) Frauda şi modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un referat, ce se va întocmi pe loc de către titularul de disciplină. Înscrisul doveditor al fraudei sau, după caz, mijloacele tehnice prohibite vor fi reținute de titularul de disciplină. Referatul de constatare a fraudei, semnat de titularul de disciplină și însoțit, dacă este cazul, de înscrisurile sau mijloacele tehnice reținute, vor fi înaintate Directorului Institutului. În cazul testărilor scrise în format on-line, frauda poate fi constatată de Directorul Institutului, din oficiu, și ulterior datei comiterii acesteia, în baza analizei acțiunilor participanților pe platforma informatică de testare sau în alte aplicații utilizate de aceștia pe parcursul testării”.

h. La Art. 70, alin. (2) se modifică și are următorul conținut:

(2) Evaluarea formatorilor de pregătire continuă, titulari sau asociați, se realizează la încheierea fiecărei activități colective de formare continuă, prin completarea de chestionare în format fizic sau, după caz, on-line de către participanții la aceasta”.

Art. 2. – Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., cuprinzând completările/modificările prevăzute la Art. 1 se republică și se postează pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A și a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Art. 3.  – Prezenta hotărâre se comunică centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., care o vor comunica cursanților proprii, și se publică pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Descarcă Hotărârea fișiere DOCX / PDF

Publicat in:
Hotãrâri Consiliul de Conducere, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 septembrie 2021