Hotărârea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTĂRÂREA NR. 693
28 martie 2013

pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în  cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR
nr. 4 din 08 iulie 2011 Art. I. – Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, aprobat prin Hotărârea nr. 4 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R., se modifică şi se completează după cum urmează :

1. Alineatul (3) al articolului 6 se modifică având următorul conţinut :„(3) Lucrările se notează cu „Admis” sau „Respins”, în funcţie de punctajul obţinut de
către candidat. Sunt admişi în etapa a II-a candidaţii care au obţinut minimum 50 de
puncte”.
2. Anexa 3 se modifică şi se completează, având conţinutul cuprins în anexa la
prezenta Hotărâre.
Art. II. – Prezenta Hotărâre şi anexa acesteia se publică pe pagina web a Uniunii
Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică INPPA, care va asigura
transmiterea ei către centrele teritoriale şi tuturor barourilor.
P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA2

ANEXĂ
ANEXA nr. 3
TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
– AVOCAŢI STAGIARI –
I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.

1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
2. Primirea în profesia de avocat.
3. Incompatibilităţi, interdicţii.
4. Activitatea profesională a avocatului.
5. Drepturile si îndatoririle avocaţilor în raporturile cu clienţii.
6. Raporturile dintre avocaţi.
7. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
8. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
9. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
10. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
11. Tabloul anual al avocaţilor.
12. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
13. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
14. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.
15. Organele profesiei de avocat.
*
* *
Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat” este
suficientă analizarea textelor cuprinse în următoarele acte:
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011;
2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19
decembrie 2011;
3. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din
Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile
Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale
a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului
român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente
a UNBR nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.
Se vor avea în vedere şi modificările aduse actelor normative prezentate mai sus, intervenite până la
data de 01.06.2013.
II. DREPT CIVIL
A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ
1. Raportul juridic de drept civil. Noţiune. Caractere sau trăsături specifice. Elemente structurale
(subiecte, conţinut, obiect).3
2. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificări. Structura actului juridic civil: capacitatea de a
încheia acte juridice civile; consimţământul şi viciile sale (eroarea, dolul, violenţa şi leziunea); obiectul
actului juridic civil; cauza actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalităţile actului juridic
civil (condiţia şi termenul). Nulitatea actului juridic civil (definiţie, reglementare în noul Cod civil,
cauzele nulităţii, clasificarea nulităţilor, regimul juridic al nulităţilor absolute şi al nulităţilor relative,
efectele nulităţii actelor juridice civile).
3. Prescripţia extinctivă. Definiţie. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescripţiei
extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare,
întrerupere, repunere în termen).
B. PERSOANELE
1. Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosinţă
şi capacitatea de exerciţiu).
2. Persoana juridică. Reglementare. Noţiune şi elemente constitutive. Înfiinţarea persoanei
juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea şi
încetarea persoanelor juridice.
C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE
1. Dreptul de proprietate privată. Definiţie. Conţinut. Caracterele juridice ale dreptului de
proprietate privată.
2. Dreptul de proprietate publică. Definiţie. Caractere juridice. Obiectul dreptului de proprietate
publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul
de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită).
3. Proprietatea comună. Proprietatea pe cote-părţi. Proprietatea în devălmăşie.
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de servitute.
Dreptul de superficie.
5. Apărarea dreptului de proprietate. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate. Acţiunea
confesorie.
D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR
1. Obligaţia civilă. Definiţie. Reglementare. Izvoarele obligaţiilor. Clasificarea obligaţiilor după
obiectul lor.
2. Contractul – izvor de obligaţii. Noţiune. Încheierea contractului. Reglementarea negocierilor
precontractuale în noul Cod civil. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi.
Consecinţele neexecutării contractului potrivit noului Cod civil (remediile neexecutării contractului):
termenul suplimentar de executare; excepţia de neexecutare a contractului; rezoluţiunea şi rezilierea
contractului; riscurile contractului. Cesiunea contractului.
3. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată.
Îmbogăţirea fără justă cauză.
4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de
obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune. Reglementare. Răspunderea pentru fapta
proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile
cauzate de lucruri în general, de animale şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale
(raportul de obligaţii civile delictuale; principiile care guvernează dreptul şi îndatorirea corelativă de
reparare a prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale
cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor prin ricoşeu sau reflectare).
5. Efectele obligaţiilor. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata). Executarea silită în
natură a obligaţiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent a obligaţiilor (daunele-interese).
6. Dinamica obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Subrogaţia în drepturile creditorului. Preluarea
datoriei. Novaţia.
7. Compensaţia – mod de stingere a obligaţiilor.4
E. CONTRACTE SPECIALE
1. Contractul de vânzare-cumpărare.
2. Contractul de locaţiune.
3. Contractul de antrepriză.
4. Contractul de mandat.
5. Contractul de societate civilă.
6. Contractul de întreţinere.
7. Contractul de tranzacţie.
F. SUCCESIUNI
1. Moştenirea legală.
2. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive.
*
* *
Pentru pregătirea examenului pot fi cercetare orice izvoare bibliografice (cursuri universitare,
monografii, tratate, comentarii, studii, articole, note etc.) în care este abordată această tematică, în acord
cu reglementările noului Cod civil şi legislaţiei dezvoltătoare aflată în vigoare pana la data de
1.06.2013.
III. DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Principii fundamentale ale procesului civil. Principiul contradictorialităţii. Principiul dreptului
de apărare. Principiul disponibilităţii. Principiul repartizării aleatorii a cauzelor şi principiul
continuităţii. Obligativitatea participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii (art. 2, art.
601
, art. 602
, art. 61-64 din Legea nr. 192/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 115/2012,
O.U.G. nr. 90/2012 şi O.U.G. nr. 4/2013).
2. Competenţa. Competenţa materială. Competenţa teritorială. Prorogarea competenţei.
Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă.
3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul – condiţii de exercitare a acţiunii
civile.
4. Clasificarea acţiunilor civile.
5. Participanţii la procesul civil. Rolul şi poziţia instanţei în procesul civil (art. 128-129 C. proc.
civ.). Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea în Noul Cod de procedură civilă (art. 41-
54). Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Reprezentarea
judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil.
6. Nulitatea actelor de procedură.
7. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale.
Decăderea. Repunerea în termen.
8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Introducerea cererii şi constituirea
dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată.
9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.
10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
11. Citarea şi comunicarea actelor de procedură.
12. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de
neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind
admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor.
Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile).
Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia).
13. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de
graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi
completarea hotărârii.
14. Căile de atac de retractare. Contestaţia în anulare. Revizuirea. 5
15. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată
(oferta reală). Acţiunile posesorii. Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit
Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934).
16. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite
(art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanţa de executare (art. 650). Competenţa
executorului judecătoresc (art. 651, art. 653 şi art. 654). Cererea de executare silită şi încuviinţarea
executării silite (art. 663-665). Contestaţia la executare (art. 711-719).
*
* *
Tematica are in vedere vechiul Cod de procedură civilă. De la aceasta regula exista trei excepţii:
incompatibilitate, divorţ şi executare silită, unde sunt modificări de esenţă şi trebuie cunoscute, însă
numai pe bază de cod, fără bibliografie suplimentară.
În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri
universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica
menţionată la fiecare materie, cu excepţia temelor din Noul Cod de procedură civilă, pentru care este
suficientă pregătirea textelor legale.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru
examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de
01.06.2013, mai puţin Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), Legea de punere în aplicare
a Noului Cod de procedură civilă nr. 76/2012 şi Legea nr. 2/2013 pentru degrevarea instanţelor
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
Procedură civilă (acestea vor fi avute în vedere numai în ce priveşte incompatibilitatea, divorţul şi
executarea silită).
IV. DREPT PENAL
A. PARTEA GENERALĂ
1. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp;
2. Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul constitutiv al infracţiunii;
3. Actele preparatorii, tentativa, infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată;
4. Unitatea naturală de infracţiune, unitatea legală de infracţiune, concursul de infracţiuni,
recidiva şi pluralitatea intermediară;
5. Participaţia penală;
6. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte generale, lipsa pericolului social,
legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea morală, constrângerea fizică, cazul fortuit,
iresponsabilitatea, beţia, minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt;
7. Răspunderea penală a persoanei juridice: recidiva în cazul persoanei juridice, concursul de
infracţiuni săvârşite de persoana juridică şi pedepsele aplicabile persoanei juridice;
8. Pedepsele principale, pedepsele complementare şi pedepsele accesorii;
9. Individualizarea pedepsei: circumstanţele, suspendarea condiţionată a executării pedepsei,
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
10. Răspunderea penală a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor şi măsurile educative;
11. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării: amnistia, graţierea,
prescripţia, lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile, împăcarea părţilor şi reabilitarea.
B. PARTEA SPECIALĂ
1. Infracţiuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav,
pruncuciderea, uciderea din culpă, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, lovirea sau alte violenţe, 6
vătămarea corporală, vătămarea corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte,
vătămarea corporală din culpă, lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea de domiciliu şi şantajul).
Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (violul, incestul şi actul sexual cu un minor).
2. Infracţiuni contra patrimoniului (furtul, furtul calificat, furtul prevăzut de art. 210 C. pen.,
tâlhăria, abuzul de încredere, înşelăciunea, delapidarea, însuşirea bunului găsit, gestiunea frauduloasă,
distrugerea, distrugerea din culpă, tulburarea de posesie şi tăinuirea).
3. Infracţiuni contra autorităţii (ultrajul)
4. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (abuzul în serviciu contra intereselor
persoanelor, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul în serviciu contra intereselor
publice, neglijenţa în serviciu, purtarea abuzivă, luarea de mită şi darea de mită, primirea de foloase
necuvenite, traficul de influenţă).
5. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (denunţarea calomnioasă, mărturia mincinoasă,
omisiunea sesizării organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti,
evadarea, reţinerea sau distrugerea de înscrisuri, arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă, supunerea la
rele tratamente).
6. Infracţiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, mărci sau
bilete de transport, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsul material în înscrisuri
oficiale, falsul intelectual, falsul de înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii şi
falsul privind identitatea).
7. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (abandonul de familie,
relele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului).
V. DREPT PROCESUAL PENAL
1. Scopul şi regulile de bază ale procesului penal în România;
2. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;
3. Părţile în procesul penal;
4. Competenţa în materie penală; incompatibilitatea şi strămutarea;
5. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (probele, noţiune, clasificare, obiect, sarcina
administrării probelor, aprecierea probelor şi mijloacele de probă);
6. Măsurile procesuale (măsurile preventive, măsurile de ocrotire, măsurile de siguranţă şi
măsurile asiguratorii)
7. Actele procesuale şi procedurale comune (asistenţa juridică şi reprezentarea actele procesuale
şi actele procedurale, termenele în procesul penal, sancţiunile procedurale penale, cheltuielile judiciare
şi amenda judiciară);
8. Urmărirea penală. Dispoziţii generale privind urmărirea penală. Competenţa organelor de
urmărire penală. Supravegherea exercitată de procuror. Sesizarea organelor de urmărire penală.
Desfăşurarea urmăririi penale. Suspendarea urmăririi penale. Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la
terminarea urmăririi penale. Procedura prezentării materialului de urmărire penală. Terminarea urmăririi
penale. Trimiterea în judecată. Reluarea urmăririi penale;
9. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală;
10. Procedura plângerii prealabile;
11. Judecata în primă instanţă. Principii specifice. Reglementări generale. Judecata în prima
instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti;
12. Apelul: hotărâri supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea în termen şi
apelul peste termen, efectele apelului;
13. Recursul: hotărâri supuse recursului, efectele recursului;
14. Proceduri speciale (procedura în cauzele cu infractori minori, procedura privind tragerea la
răspundere penală a persoanei juridice, procedura reabilitării judecătoreşti);
15. Executarea hotărârilor penale (amânarea şi întreruperea executării pedepsei, înlăturarea sau
modificarea pedepsei, contestaţia la executare)
*
* *
În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi
consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează
tematica menţionată la fiecare materie.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru
examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de
1.06.2013.
TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
– AVOCAŢI DEFINITIVI –
I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.
1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
2. Primirea în profesia de avocat.
3. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat.
4. Activitatea profesională a avocatului.
5. Asistenţa judiciară.
6. Raporturile avocaţilor cu clienţii.
7. Raporturile dintre avocaţi.
8. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
9. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
10. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
11. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
12. Tabloul anual al avocaţilor.
13. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
14. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
15. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.
16. Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.
17. Organele profesiei de avocat.
*
* *
Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea si exercitarea profesiei de avocat” pot fi
consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează
tematica menţionată, precum şi textele cuprinse în următoare acte:
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011;
2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19
decembrie 2011;
3. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din
Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile
Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale
a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului
român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente
a UNBR nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.
Se vor avea în vedere şi modificările aduse actelor normative prezentate mai sus, intervenite
până la data de 1.06.2013.8
II. DREPT CIVIL.
A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ
1. Aplicarea legii civile în timp, spaţiu şi asupra persoanelor
2. Raportul juridic civil. Noţiune. Caractere. Structură (subiecte, conţinut, obiect).
3. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificări. Condiţii de validitate (capacitatea de a încheia acte
juridice; consimţământul; obiectul; cauza actului juridic). Forma actului juridic. Modalităţile actului
juridic civil (condiţia, termenul şi sarcina). Nulitatea actului juridic civil.
4. Prescripţia extinctivă. Noţiune. Reglementare. Efectul prescripţiei extinctive. Domeniul de
aplicare a prescripţiei extinctive. Termenele legale de prescripţie. Cursul prescripţiei extinctive
(începutul, suspendarea, întreruperea cursului prescripţiei şi repunerea în termenul de prescripţie).
B. PERSOANELE
1. Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Respectul datorat
fiinţei umane şi drepturilor ei inerente. Identificarea persoanei fizice. Ocrotirea persoanei fizice.
2. Persoana juridică. Noţiune. Reglementare. Elemente constitutive. Capacitatea civilă a
persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înfiinţarea, reorganizarea şi încetarea persoanei
juridice.
C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE
1. Posesia ca stare de fapt protejată juridic. Noţiune. Reglementare. Conţinut. Calităţile şi viciile
posesiei. Intervertirea precarităţii în posesie. Apărarea posesiei prin acţiuni posesorii. Efectele juridice
ale posesiei.
2. Dreptul de proprietate privată. Definiţie, conţinut şi caractere juridice. Regimul juridic al
terenurilor şi construcţiilor proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
3. Dreptul de proprietate publică. Definiţie. Titulari. Caractere juridice. Obiectele dreptului de
proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de
concesiune, dreptul real de folosinţă gratuită). Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică.
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată.
5. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate. Proprietatea comună (pe cote-părţi şi în
devălmăşie).
6. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale. Accesiunea. Uzucapiunea. Posesia de
bună-credinţă asupra bunurilor mobile.
7. Apărarea drepturilor reale principale. Acţiunea în revendicare. Acţiunea în grăniţuire.
Acţiunea confesorie.
8. Publicitatea imobiliară. Cărţile funciare.
D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR
1. Obligaţia civilă. Noţiune. Reglementare. Structură. Clasificări. Izvoarele obligaţiilor conform
noului Cod civil.
2. Contractul – izvor de obligaţii. Noţiune. Reglementare. Încheierea contractului. Negocierile
precontractuale. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. (Forţa obligatorie a
contractului. Relativitatea efectelor obligaţionale ale contractului. Opozabilitatea contractului faţă de
terţi.) Consecinţele neexecutării contractului (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar
de executare, excepţia de neexecutare, rezoluţiunea şi rezilierea contractului, riscurile contractului.
Cesiunea contractului.
3. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată.
Îmbogăţirea fără justă cauză.
4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de
obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune. Reglementare. Funcţii. Răspunderea civilă şi
răspunderea penală. Felurile răspunderii civile delictuale. Răspunderea pentru fapta proprie.
Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile
cauzate de lucruri în general, de animalele ce avem sub pază şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii 9
civile delictuale (raportul obligaţional delictual; principiile care guvernează repararea prejudiciului;
repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei
imediate, precum şi a prejudiciilor cauzate prin ricoşeu altor persoane).
5. Efectele obligaţiilor. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata). Executarea silită în
natură a obligaţiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent bănesc a obligaţiilor (daunele-interese).
6. Drepturile creditorului întemeiate pe gajul său general. Acţiunea oblică. Acţiunea pauliană.
Acţiunile directe.
7. Modalităţile obligaţiilor privitoare la subiectele şi obiectul lor.
8. Dinamica obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Preluarea datoriei sau cesiunea de datorie.
Novaţia.
9. Stingerea obligaţiilor prin compensaţie şi prin remitere de datorie.
10. Garanţiile obligaţiilor. Fideiusiunea. Scrisoarea de garanţie. Scrisoarea de confort.
Privilegiile. Ipoteca. Gajul. Dreptul de retenţie.
E. CONTRACTE SPECIALE
1. Contractul de vânzare.
2. Contractul de donaţie.
3. Contractul de locaţiune.
4. Contractul de antrepriză.
5. Contractul de societate.
6. Contractul de transport.
7. Contractul de mandat.
8. Contractul de depozit.
9. Contractul de împrumut.
10. Contractul de asigurare.
11. Contractul de rentă viageră.
12. Contractul de întreţinere.
13. Contractul de tranzacţie.
F. SUCCESIUNI
1. Regulile generale ale moştenirii prevăzute în noul Cod civil. Caracterele juridice ale
transmiterii moştenirii. Deschiderea moştenirii. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni.
2. Moştenirea legală. Moştenitorii legali şi principiile devoluţiunii legale a moştenirii.
Reprezentarea succesorală. Regulile speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali.
Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor.
3. Moştenirea testamentară. Reglementare. Testamentul (noţiune, caractere, condiţii de
validitate, forme, revocarea voluntară a testamentului). Legatul (clasificare, efectele legatului,
ineficacitatea legatului). Dezmoştenirea. Execuţiunea testamentară. Rezerva succesorală, cotitatea
disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive. Raportul donaţiilor şi plata datoriilor moştenirii.
4. Transmisiunea moştenirii. Dreptul de opţiune succesorală. Acceptarea moştenirii. Renunţarea
la moştenire. Sezina. Certificatul de moştenitor. Petiţia de ereditate.
5. Indiviziunea succesorală. Partajul succesoral. Partajul de ascendent.
*
* *
Pentru pregătirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare,
tratate, monografii, comentarii, studii, articole, note etc.) în care sunt avute în vedere reglementările în
materie ale noului Cod civil şi legislaţiei conexe, cu modificările intervenite până la data de 1.06.2013.
III. DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Principiile fundamentale ale procesului civil potrivit Noului Cod de procedură civilă.
Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi 10
previzibil. Legalitatea. Egalitatea. Dreptul de dispoziţie al părţilor. Obligaţiile părţilor în desfăşurarea
procesului. Buna-credinţă. Dreptul la apărare (şi art. XI din Legea nr. 2/2013). Contradictorialitatea.
Oralitatea, nemijlocirea, publicitatea şi continuitatea. Încercarea de împăcare a părţilor şi obligaţia de a
participa la şedinţa de informare cu privire la mediere (Legea nr. 192/2006, astfel cum a fost modificată
prin Legea nr. 115/2012, O.U.G. nr. 90/2012 şi O.U.G. nr. 4/2013, art. 2, art. 601
– art. 64). Rolul
judecătorului în aflarea adevărului.
2. Aplicarea în timp a legii de procedură civilă potrivit noului cod. Legea aplicabilă proceselor
noi. Legea aplicabilă proceselor în curs. Legea aplicabilă mjloacelor de probă. Legea aplicabilă
hotărârilor.
3. Competenţa. Competenţa materială. Competenţa teritorială. Prorogarea competenţei.
Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă.
4. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul – condiţii de exercitare a acţiunii
civile.
5. Clasificarea acţiunilor civile.
6. Participanţii la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea în Noul
cod de procedură civilă (art. 41-54). Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a
terţilor în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil.
7. Nulitatea actelor de procedură.
8. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale.
Decăderea. Repunerea în termen.
9. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Introducerea cererii şi constituirea
dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată.
10. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.
11. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
12. Citarea şi comunicarea actelor de procedură.
13. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de
neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind
admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor.
Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile).
Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia).
14. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Redactarea,
semnarea şi comunicarea hotărârii. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii.
Execuţia vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii.
15. Căile de atac. Apelul. Recursul. Contestaţia în anulare. Revizuirea.
16. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată
(oferta reală). Acţiunile posesorii. Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit
Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934). Procedura
ordonanţei de plată în noul cod (art. 1013-1024).
17. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării
silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanţa de executare (art. 650). Competenţa
executorului judecătoresc (art. 651, art. 653-654). Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării
silite (art. 663-665). Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită (art. 705-710). Contestaţia la
executare (art. 711-719).
*
* *
Tematica are în vedere vechiul Cod de procedură civilă. De la această regula fac excepţie:
Incompatibilitatea, Divorţul, Executare silită, Principiile fundamentale, Aplicarea în timp, Procedura
ordonanţei de plată.
În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri
universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica
menţionată la fiecare materie, cu excepţia temelor din Noul Cod de procedură civilă, pentru care este
suficientă pregătirea textelor legale. 11
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru
examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de
01.06.2013, mai puţin Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), Legea de punere în aplicare
a Noului Cod de procedură civilă nr. 76/2012 şi Legea nr. 2/2013 pentru degrevarea instanţelor
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă (cu excepţia art. XI). Acestea din urmă vor fi avute în vedere pentru următoarele
teme: Incompatibilitatea, Divorţul, Executarea silită, Principiile fundamentale, Aplicarea în timp,
Procedura ordonanţei de plată.
IV. DREPT PENAL.
A. PARTEA GENERALĂ
1. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp;
2. Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul constitutiv al infracţiunii;
3. Actele preparatorii, tentativa, infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată;
4. Unitatea naturală de infracţiune, unitatea legală de infracţiune, concursul de infracţiuni,
recidiva şi pluralitatea intermediară;
5. Participaţia penală;
6. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte generale, lipsa pericolului social,
legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea morală, constrângerea fizică, cazul fortuit,
iresponsabilitatea, beţia, minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt;
7. Răspunderea penală a persoanei juridice: recidiva în cazul persoanei juridice, concursul de
infracţiuni săvârşite de persoana juridică şi pedepsele aplicabile persoanei juridice;
8. Pedepsele principale, pedepsele complementare şi pedepsele accesorii;
9. Individualizarea pedepsei: circumstanţele, suspendarea condiţionată a executării pedepsei,
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
10. Răspunderea penală a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor şi măsurile educative;
11. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării: amnistia, graţierea,
prescripţia, lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile, împăcarea părţilor şi reabilitarea.
B. PARTEA SPECIALĂ
1. Infracţiuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav,
pruncuciderea, uciderea din culpă, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, lovirea sau alte violenţe,
vătămarea corporală, vătămarea corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte,
vătămarea corporală din culpă, lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea de domiciliu şi şantajul).
Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (violul, incestul şi actul sexual cu un minor).
2. Infracţiuni contra patrimoniului (furtul, furtul calificat, furtul prevăzut de art. 210 C. pen.,
tâlhăria, abuzul de încredere, înşelăciunea, delapidarea, însușirea bunului găsit, gestiunea frauduloasă,
distrugerea, distrugerea din culpă, tulburarea de posesie şi tăinuirea).
3. Infracţiuni contra autorităţii (ultrajul)
4. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (abuzul în serviciu contra intereselor
persoanelor, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul în serviciu contra intereselor
publice, neglijenţa în serviciu, purtarea abuzivă, luarea de mită şi darea de mită, primirea de foloase
necuvenite, traficul de influenţă).
5. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (denunţarea calomnioasă, mărturia mincinoasă,
omisiunea sesizării organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti,
evadarea, reţinerea sau distrugerea de înscrisuri, arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă, supunerea la
rele tratamente).
6. Infracţiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, mărci sau
bilete de transport, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsul material în înscrisuri
oficiale, falsul intelectual, falsul de înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii şi
falsul privind identitatea). 12
7. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (abandonul de familie,
relele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului).
V. DREPT PROCESUAL PENAL
1. Scopul şi regulile de bază ale procesului penal în România;
2. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;
3. Părţile în procesul penal;
4. Competenţa în materie penală; incompatibilitatea şi strămutarea;
5. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (probele, noţiune, clasificare, obiect, sarcina
administrării probelor, aprecierea probelor şi mijloacele de probă);
6. Măsurile procesuale (măsurile preventive, măsurile de ocrotire, măsurile de siguranţă şi
măsurile asiguratorii)
7. Actele procesuale şi procedurale comune (asistenţa juridică şi reprezentarea actele procesuale
şi actele procedurale, termenele în procesul penal, sancţiunile procedurale penale, cheltuielile judiciare
şi amenda judiciară);
8. Urmărirea penală. Dispoziţii generale privind urmărirea penală. Competenţa organelor de
urmărire penală. Supravegherea exercitată de procuror. Sesizarea organelor de urmărire penală.
Desfăşurarea urmăririi penale. Suspendarea urmăririi penale. Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la
terminarea urmăririi penale. Procedura prezentării materialului de urmărire penală. Terminarea urmăririi
penale. Trimiterea în judecată. Reluarea urmăririi penale;
9. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală;
10. Procedura plângerii prealabile;
11. Judecata în primă instanţă. Principii specifice. Reglementări generale. Judecata în prima
instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti;
12. Apelul: hotărâri supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea în termen şi
apelul peste termen, efectele apelului;
13. Recursul: hotărâri supuse recursului, efectele recursului;
14. Proceduri speciale (procedura în cauzele cu infractori minori, procedura privind tragerea la
răspundere penală a persoanei juridice, procedura reabilitării judecătoreşti);
15. Executarea hotărârilor penale (amânarea şi întreruperea executării pedepsei, înlăturarea sau
modificarea pedepsei, contestaţia la executare)
*
* *
În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi
consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează
tematica menţionată la fiecare materie.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru
examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de
1.06.2013

Hotărârea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R.

Publicat in:
Consiliul U.N.B.R.
Distribuie:
Array
Data publicarii: 5 august 2013