MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE al Consiliului Barourilor Europene (CCBE) privind recunoașterea reciprocă la nivel transfrontalier a pregătirii continue a avocaților, din 16 septembrie 2016

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 112/18 februarie 2017

 

În conformitate cu dispozițiile art. 69 alin. 1 lit. (b) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere propunerea Consiliului Barourilor Europene (în continuare CCBE) privind aprobarea de către părți a unui Memorandum privind recunoașterea reciprocă transfrontalieră a formării continue a avocaților,

Ţinând cont de avizul pozitiv al Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare UNBR) din 20.01.2017,

Consiliul U.N.B.R.

întrunit în ședința din 18.02.2017,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Preşedintele U.N.B.R. se autorizează să semneze în numele UNBR Memorandumul privind recunoașterea reciprocă transfrontalieră a formării continue a avocaților prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre (în limbile română și engleză).

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR.

C O N S I L I U L  U. N. B. R.

 


Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 112/18.02.2017

Memorandum privind recunoașterea reciprocă la nivel transfrontalier a pregătirii continue a avocaților (16/09/2016)

Pentru promovarea și facilitarea libertății de mișcare a avocaților în cadrul țărilor membre CCBE unde pregătirea continuă este obligatorie sau recomandată și pentru a permite o mai mare flexibilitate, părțile semnatare agreează următorul Memorandum de Înțelegere (MOU) privind recunoașterea reciprocă nivel transfrontalier a pregătirii continue a avocaților

Acest Memorandum nu dorește nici o schimbare a standardelor și calității existente privind pregătirea continuă a avocaților (PCA). Cerințele naționale, regionale sau locale vor continua să fie aplicate în fiecare stat membru parte la MOU.

Ținând cont de importanța pregătirii continue a avocaților în Europa;

Ținând cont de Rezoluția CCBE privind pregătirea continuă în domeniul juridic din 29.11.2013;

Ținând cont de Recomandarea CCBE privind Rezultatele pregătirii Avocaților Europeni din 23.11.2017;

Ținând cont de Modelul Pregătirii Profesionale Continue al CCBE din 25.11.2006;

Ținând cont de Recomandarea CCBE privind pregătirea continua din 28.11.2003;

Ținând cont de Rezoluția CCBE privind pregătirea avocaților în Uniunea Europeană din 25.11.2000;

Luând în calcul importanța și calitatea tradițiilor legislative comune în toate țările membre CCBE;

Luând în calcul obligația avocaților de a participa la pregătirea continuă, care reiese din legislația națională, regională sau locală, precum și obligația de competentă profesională a avocatului;

Având în vedere importanța „obligației de competență profesională a avocatului”, așa cum este prevăzută în Carta CCBE privind Principiile Avocaturii europene – 2006

Ținând cont de faptul că avocații au obligația de a-și menține și dezvolta cunoștințele și aptitudinile profesionale, dacă se ia în considerare în mod corect dimensiunea europeană a profesiei de avocat, așa cum este prevăzut în Codul de Conduită a Avocatului European (Articolul 5.8);

Având în vedere că instituțiile UE încurajează legăturile mai strânse dintre avocații care aparțin barourilor membre CCBE;

Având în vedere implementarea principiilor UE privind libera mișcare a serviciilor, persoanelor și libertății de mișcare, precum și a libertății de exercitare a profesiei de către avocații europeni;

Ținând cont că avocații se supun și regulilor obligatorii sau de recomandare de la nivel național, regional sau local privind pregătirea continuă;

Având în vedere că pregătirea continuă constituie o garanție a competenței și independenței avocaților, care contribuie la întărirea democrației și statului de drept;

Ținând cont de faptul că pregătirea continuă contribuie la menținerea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor, necesare pentru exercitarea profesiei de avocat și la creșterea calității serviciilor oferite de avocați ;

Părțile semnatare sunt de acord cu următoarele:

1) Numărul orelor de curs sau a creditelor necesare privind pregătirea continuă a avocaților vor fi stabilite de fiecare jurisdicție pentru ca avocatul să fie în măsură să își îndeplinească cerințele privind pregătirea continuă, în conformitate cu regulile naționale, regionale sau locale dar fără a prejudicia alt sistem de evaluare de la nivelnațional, regional sau local.

2) Furnizorul care organizează pregătirea continuă trebuie, la cerere, să elibereze un atestat, care să permită recunoașterea orelor sau creditelor stabilite de autoritateacompetentă, fără a prejudicia alt sistem de evaluare de la nivel național, regional sau local.

3) Avocatul trebuie să fie în măsură să depună documente justificative la certificatele de participare, cum ar fi: pliante, programe, liste de materii (exhaustive). Baroul, în conformitate cu regulile naționale, regionale sau locale privind pregătirea continuă,trebuie să ia în considerare aceste elemente.

4) Părțile sunt încurajate să aducă modificări reglementărilor naționale, regionale sau locale pentru a include reguli privind recunoașterea reciprocă a creditelor (orelor) obținute prin participarea la o sesiune de pregătire continuă desfășurată în altă jurisdicție.

5) Părțile trebuie să se informeze cu privire la orice dificultăți apărute privind aplicarea Memorandumului. Șefii fiecărei Delegații CCBE implicate vor analiza aspecte tehnice  și soluții în cadrul comitetelor și grupurilor de lucru CCBE cu atribuții în domeniu.

6) Memorandumul va intra în vigoare la data semnării de către părți.

7) Memorandumul poate fi modificat/completat doar prin acordul tuturor părților și va fi deschis pentru semnare către barourile/uniunile membre care doresc să devina parte la acesta.

DECLARAȚIE

Ca semnatar, declar că UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA consimte să adere și să implementeze în totalitate Memorandumul CCBE privind recunoașterea reciprocă la nivel transfrontalier a pregătirii continue a avocaților.

Dată în București, România, 22 februarie 2017

Av. Dr. Florea Gheorghe

Președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România

Publicat in:
Colaborare internațională, Diverse
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 aprilie 2020