COMUNICAT privind măsurile întreprinse pentru reformarea activității I.N.P.P.A.

COMUNICAT
privind măsurile întreprinse pentru reformarea activității I.N.P.P.A.

Pentru corecta informare a colegilor avocați și a opiniei publice, I.N.P.P.A. se consideră obligat să precizeze că, cu începere din luna august 2019, în baza hotărârilor luate de Comisia Permanentă a U.N.B.R., Consiliul U.N.B.R. și de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A., a fost inițiată o amplă și profundă reformă a activității Institutului, concretizată în luarea unor măsuri, pe toate palierele, care au modificat fundamental funcționarea internă a I.N.P.P.A. și activitatea de formare în cadrul acestuia, prezentate, pe scurt, în cele ce urmează:

1. Logistică și organizare

a. Spațiul de învățământ
În perspectiva reluării activității de formare în sistem fizic, se întreprind în prezent măsuri în vederea relocării activității de formare din cadrul Institutului Central într-un spațiu corespunzător, atât ca amplasare, cât și ca funcționalitate, de preferință în cadrul unei instituții de învățământ superior juridic.

b. Dotările I.N.P.P.A. Central

Au fost achiziționate calculatoare noi, atât desk-top-uri, cât și laptopuri pentru personalul I.N.P.P.A., conectate la un server unic.
Au fost achiziționate, pentru întregul sistem al I.N.P.P.A. (structura centrală și centrele teritoriale), licențe în aplicația de video-conferințe Zoom, aplicație prin intermediul căreia este asigurată activitatea de formare inițială și de formare continuă în contextul epidemiologic actual.
Au fost achiziționate proiectoare și ecrane de proiecție pentru dotarea sălilor de atelier.
Este în curs de implementare un sistem de intranet, unic pentru întregul sistem al I.N.P.P.A.

c. Pagini web. Adrese de e-mail.
A fost creată o nouă pagină a I.N.P.P.A. Central (www.inppa.ro), cu o structură complet diferită de cea anterioară, în care sunt cuprinse exclusiv informații care au legătură cu activitatea I.N.P.P.A.. Printre informațiile publice cu caracter de noutate, cuprinse în această pagină web, se află:
– compunerea corpului de formatori, atât la activitatea de formare inițială (https://www.inppa.ro/despre-noi/departamente/activitate-initiala-formatori/), cât și la cea de formare continuă (https://www.inppa.ro/despre-noi/departamente/activitate-continua-formatori/), cu precizarea calității acestora (formator titular sau formator asociat);
– planul de formare inițială (planul de învățământ) la ambii ani, cu precizarea modalității de evaluare;
– programa analitică a fiecărei discipline, care acum este unică în întregul sistem al I.N.P.P.A.;
– fișa disciplinei, pentru fiecare disciplină, la fiecare structură a I.N.P.P.A. (I.N.P.P.A. Central și centrele teritoriale);
– datele de contact ale directorului și personalului I.N.P.P.A.
La centrele teritoriale care nu aveau pagina web proprie sau aveau o pagină nefuncțională a fost creată pagina web a centrului teritorial, ca derivat al paginii I.N.P.P.A. Central, într-un design identic, dar cu elemente de personalizare, cuprinzând, în afara informațiilor de interes comun, și informații proprii privind activitatea respectivului centru teritorial.
Au fost alocate adrese de email în domeniul inppa.ro pentru directorii și personalul I.N.P.P.A. Central și centrelor teritoriale, care să servească exclusiv comunicării în cadrul I.N.P.P.A.

d. Registrul matricol
A fost creată și pusă în funcțiune aplicația informatică Registrul Matricol, prin care a fost creată o bază de date unică pentru întregul sistem al I.N.P.P.A., cuprinzând  cursanții  din întregul sistem al I.N.P.P.A. (structura centrală și centrele teritoriale). Registrul matricol este documentul de evidență fundamental al fiecărei unități de învățământ, în care sunt trecute atât datele cursantului, cât și rezultatele învățării pe durata întregului parcurs de formare, inclusiv rezultatul obținut la examenul de absolvire, precum și incidentele apărute pe parcursul ciclului de studii (întrerupere de studii, exmatriculare). Acest registru, care nu a existat în trecut la I.N.P.P.A., poate oferi în orice moment informații complete, la zi, privind orice cursant. Aplicația generează automat și contractul de studii care se încheie între I.N.P.P.A. și cursant.

e. Aplicația de e-learning
A fost creată și pusă în funcțiune aplicația de e-learning pentru întregul sistem al I.N.P.P.A. În aceasta, cursanții se loghează cu datele cuprinse în Registrul Matricol și au acces la:
– suportul de curs la fiecare disciplină, atât cel elaborat la structura teritorială în care sunt înscriși, cât și la cel elaborat la alte structuri teritoriale;
– aplicația de testare on-line, în vederea susținerii unor verificări scrise stabilite de titularii de discipline.

f. Aplicație de examen on-line
A fost creată și pusă în funcțiune o aplicație de examen pentru examenele organizate în sistem on-line de I.N.P.P.A., care permite, într-un format securizat, susținerea de către candidați a unui examen în format grilă. Aplicația a fost testată cu succes la datele de 10 mai 2020 și 18 octombrie 2020, cu prilejul organizării examenului pentru avocații care doresc să devină specialiști (administratori, lichidatori) în procedura insolvenței persoanelor fizice.

g. Server dedicat
Toate produsele informatice ale I.N.P.P.A., menționate mai sus (Registrul Matricol, pagini web, aplicația de e-learning și testare, aplicația de examen on-line), sunt găzduite pe un server de mare capacitate, care asigură funcționarea continuă a acestora și care asigură stabilitate (în cazul aplicației de examen on-line sau de e-learning) la accesarea simultană de către un mare număr de persoane.

2. Activitatea de formare inițială

a. Începerea cursurilor
S-a stabilit că începerea activității de formare la anul I are loc în termen de cel mult 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de admitere.
Cursurile la anul I încep cu o ședință specială de deschidere a ciclului de formare, care are atât o componentă festivă (participarea conducerii U.N.B.R., decanilor barourilor arondate, reprezentanților unor instituții omoloage din alte profesii juridice, unor personalități ale lumii juridice), cât și una organizatorică.
Orarul de la ambii ani de studiu și structura grupelor de studiu sunt publicate pe paginile web ale I.N.P.P.A. Central și centrelor teritoriale.
A fost introdusă, pentru prima dată,  posibilitatea organizării cursanților anului I în 2 serii, cu date diferite de începere a cursurilor (la un interval de 3 luni între cele două serii), în funcție de numărul candidaților admiși la examen, dar neînscriși în tabloul avocaților. Decalajul temporal dintre serii se recuperează pe parcursul celor doi ani de studiu, astfel încât, la final, ambele serii să poată susține împreună examenul de absolvire.

b. Planul de învățământ
i. La anul I planul de formare (planul de învățământ) a fost completat prin adăugarea a două discipline facultative: Engleză juridică și Public speaking (https://www.inppa.ro/activitatile-de-formare/plan-formare-an-i/).
La anul II planul de formare a fost completat prin adăugarea a trei pachete de discipline opționale (fiecare pachet cuprinzând două discipline opționale) (https://www.inppa.ro/activitatile-de-formare/plan-formare-an-ii/), dintre care cursanții trebuie să aleagă obligatoriu un pachet, în termen de 15 zile de la data începerii cursurilor:
– Pachetul A (Drept fiscal/Achiziții publice), și
– Pachetul B (Protecția datelor personale/Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat).
ii. Se are în vedere completarea pachetelor de discipline opționale și cu disciplinele Proprietate intelectuală și Dreptul concurenței.

c. Specificul formării în cadrul I.N.P.P.A.
Întreaga activitate de formare la I.N.P.P.A. a fost reorientată către una de tip practic-aplicativ, în acord cu specificul pe care trebuie să îl aibă procesul de formare a avocaților stagiari, precum și cu feed-back-ul primit de la cursanți, care:
– nu își doresc un ciclu suplimentar de formare academică, ci o formă de pregătire care să le permită să aibă reprezentarea modului în care, în practica juridică, se materializează conceptele și instituțiile studiate în cadrul pregătirii universitare,
– sunt interesați de o ofertă educațională care să cuprindă discipline și o activitate de formare cu pronunțat caracter practic, în acord cu activitatea pe care o desfășoară în concret în cadrul formelor de exercitare a profesiei.

d. Programa analitică și fișele de discipline
Pentru toate disciplinele cuprinse în planul de formare a fost stabilită o programă analitică (plan tematic) unic pentru întregul sistem al I.N.P.P.A., care asigură astfel uniformitatea actului de formare la nivelul I.N.P.P.A. Programele analitice ale tuturor disciplinelor sunt postate pe pagina web a I.N.P.P.A. (https://www.inppa.ro/activitatile-de-formare/).
Formatorii care activează la fiecare disciplină cuprinsă în planul de formare au redactat o fișă de disciplină comună, prin care este repartizată, pe numărul de ore alocat disciplinei, tematica din programa analitică și prin care sunt publicate referințele bibliografice și criteriile de evaluare a cursanților. Toate fișele de disciplină sunt publicate pe pagina web a I.N.P.P.A. (https://www.inppa.ro/activitatile-de-formare/).

e. Suporturile de curs
Fiecare grup de formatori de la disciplinele din planul de formare a elaborat și publicat în aplicația de e-learning un suport de curs la aceste discipline.
Dată fiind dimensiunea practic-aplicativă a formării la I.N.P.P.A., suportul de curs nu este unul de tip academic, ci cuprinde informații cu relevanță practică – spețe, studii de caz etc. – grupate în funcție de numărul de atelierelor (seminarelor) organizate la diferitele discipline și de tematica acestora.
În urma acceptului primit de la Consiliul Europei, în aplicația de e-learning au fost postate, ca suport suplimentar de curs la disciplina Dreptul european al drepturilor omului, și cursurile din platforma HELP a Consiliului Europei.

f. Formatori
i. A fost adoptată Metodologia de evaluare a formatorilor (https://www.inppa.ro/management-strategic/metodologie-de-evaluare-a-formatorilor-i-n-p-p-a/), care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, prin care a fost creat cadrul normativ de evaluare a performanțelor individuale ale formatorilor I.N.P.P.A., prin care se urmărește ca formatorii I.N.P.P.A. să îndeplinească standarde înalte în domeniul formării inițiale.
Evaluarea formatorilor cuprinde următoarele componente:
a) Autoevaluarea formatorului (în raport de criteriile stabilite prin Metodologie);
b) Evaluarea de către conducerea structurii I.N.P.P.A., în baza autoevaluării;
c) Evaluarea de către cursanți. În acest scop, a fost pus în funcțiune un program de evaluare în sistem on-line, în formă anonimizată, a cursurilor și a formatorilor. Evaluarea are loc la încheierea fiecărui an de formare și se realizează prin completarea de către cursant a unei fișe de evaluare pentru fiecare formator.
ii. La începutul anului 2020 a fost demarată o procedură publică, transparentă, de extindere a corpului de formatori, atât la nivelul I.N.P.P.A. Central, cât și la nivelul centrelor teritoriale. Înscrierea în această procedură s-a realizat în baza unui dosar, care a cuprins cererea candidatului, CV, listă de lucrări, înscrisuri relevante privind experiența profesională și experiența didactică/de formare. Procedura a avut trei etape: a) selecția pe baza dosarului b) interviu cu candidații selecționați c) validarea rezultatelor interviului de către Comisia Permanentă. În urma procedurii au fost selecționați formatori atât la disciplinele existente, cât și la disciplinele facultative și opționale, nou incluse în planul de formare.
Procesul de extindere a corpului de formatori va continua, în baza aceleiași proceduri, pentru disciplinele la care resursele de formatori sunt insuficiente, precum și pentru cele care vor fi introduse în planul de formare.

g. Informatizarea activității I.N.P.P.A.
S-a convenit cu formatorii ca activitatea de la disciplinele de drept european să fie realizată exclusiv în format on-line.
Pandemia declanșată la începutul anului 2020 a impus ca în cursul acestui an activitatea la toate disciplinele din planul de formare să fie realizată exclusiv în format on-line, asigurându-se, fără sincope, continuitatea procesului de formare a avocaților stagiari. Activitatea de formare în sistem on-line, desfășurată forțat în condițiile impuse de contextul existent, a confirmat, pe de-o parte, funcționalitatea mecanismelor dezvoltate în acest sens de I.N.P.P.A. și a demonstrat că, pe viitor, după revenirea la o stare de normalitate, aceste mecanisme vor putea fi folosite cu succes ca soluții alternative ori de câte ori, din cauze obiective, desfășurarea unor ateliere sau a unor alte activități nu va fi posibilă.

h. Elaborarea unei documentații interne unitare.
A fost elaborată și pusă în funcțiune o documentație internă standardizată, unitară la nivelul întregului sistem al I.N.P.P.A., pe suport informatic, în vederea ținerii evidențelor aferente activității de formare (catalogul formatorului, catalogul final unic, tabelele cuprinzând cursanții și formatorii etc.).

i. Frecvența la ateliere. Evaluarea continuă.
i. A fost introdus un prag minim de prezență de 50% la activitățile de formare. Neîndeplinirea obligației de frecvență minimă obligatorie are drept consecință nepromovarea disciplinei, caz în care este necesară refacerea integrală a acesteia de către cei în cauză.
ii. A fost prevăzut un sistem de evaluare continuă a cursanților, prin notare la activitățile de atelier (seminar), astfel încât la finalul activității la o disciplină să poată fi determinată media notelor acordate pe parcurs, media minimă de promovare fiind nota „5”.
A fost așadar reformat fundamental vechiul mod de desfășurare a activităților de formare, care nu presupunea nici prezența, nici evaluarea pe parcursul studiilor și care  făcea ca întregul efort de organizare și desfășurare a activității de formare să depindă aproape exclusiv de bună-voința și disponibilitatea cursantului. Rezultatele noului sistem nu au întârziat să apară: frecvența cursanților s-a îmbunătățit semnificativ și a crescut interesul cursanților de a fi activi în cadrul atelierelor.

j. Accesul cursanților la mijloace de informare
În baza parteneriatului dintre I.N.P.P.A. și Editura Universul Juridic, cu începere din anul 2019, cursanților I.N.P.P.A. le-a fost pus gratuit la dispoziție, pe perioada studiilor, accesul  la:
– conferințele live;
– întreaga arhivă video;
– întreaga bază de date Universul Juridic.
În acest scop, tuturor cursanților le-au fost transmise instrucțiuni pentru a se loga la aceste facilități.

k. Examenul de absolvire
Experiența a demonstrat că sistemul examinării orale, bazat pe caietul de lucrări, nu a fost relevant pentru evaluarea corespunzătoare a cursanților. Caietele de lucrări, reprezentau deseori forme de compilare/copiere. Prin noul Regulament privind examenul de absolvire a studiilor I.N.P.P.A., adoptat de Consiliul U.N.B.R., a fost instituit un sistem constând în susținerea de către cursanți a două testări scrise, tip grilă:
a) o testare la disciplinele Drept civil/Drept procesual civil, Drept penal/Drept procesual penal, Organizarea și exercitarea profesiei de avocat
b) o testare din materia celor două discipline opționale în pachetul de discipline opționale ales de cursant la începerea anului II.

I. Contactul I.N.P.P.A. cu formele de organizare a profesiei
I.N.P.P.A. este în curs de punere la punct a unui sistem instituționalizat de contact cu formele de exercitare a profesiei în cadrul cărora cursanții I.N.P.P.A. își desfășoară activitatea. Acest sistem de contact este destinat atât asigurării accesului avocatului stagiar la programul de formare oferit de I.N.P.P.A., cât și urmăririi de către forma de organizare a profesiei/îndrumător, în colaborare cu I.N.P.P.A., a unor coordonate esențiale pentru formarea avocatului stagiar. În acest scop, la începerea fiecărui nou ciclu de formare, I.N.P.P.A. va transmite adrese formelor de organizare a profesiei care au cursanți în îndrumare, prin care să se solicite desemnarea unei persoane de contact la nivelul respectivei forme de organizare a profesiei.

3. Cursuri extracurriculare – formare continuă
Întrucât în perioada septembrie – decembrie, în cadrul I.N.P.P.A. nu se desfășoară activități de formare inițială, s-a stabilit ca această perioadă să fie rezervată organizării de cursuri extracurriculare în domenii de interes pentru avocați.
În perioada 15 septembrie – 26 noiembrie 2020 au fost organizate  trei cursuri extracurriculare, în format on-line, care au beneficiat de un număr semnificativ de participanți:
1. Probleme practice de arbitraj comercial: de la încheierea convenției la executarea sentinței arbitrale
2. Discriminarea – până unde ? Probleme dificile și instrumentele juridice privind apărarea drepturilor persoanelor discriminate.
3. Legal English (Engleză juridică).

4. Activitatea de cercetare
Activitatea de cercetare se concretizează în elaborarea de puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul U.N.B.R. și barouri.
Redactarea acestora este realizată cu contribuția importantă a formatorilor, în raport cu problematica impusă de solicitarea venită din partea Comisiei Permanente, Consiliului U.N.B.R. ori barourilor.

av. dr. Dan Oancea
Directorul I.N.P.P.A.


Download Comunicat fisier DOCX / PDF

Publicat in:
Comunicate, Slider, Stiri
Distribuie:
Data publicarii: 2 decembrie 2020