Decizia nr. 384 din 11 iulie 2022 a Comisiei Permanente a UNBR privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2022 în cadrul sistemului INPPA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

DECIZIA Nr. 384/11.07.2022
privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2022 în cadrul sistemului I.N.P.P.A.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat cu modificările și republicările ulterioare și ale Statutului profesiei de avocat

Luând în considerare dispozițiile Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.), Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. și ale Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A.

Având în vedere Hotărârea nr. 206 din 10-11 decembrie 2021 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România privind data examenului de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., în anul 2022

Comisia Permanentă a U.N.B.R., întrunită în ședință on-line la data de 11 iulie 2022,

DECIDE:

Art. 1. – Examenul de absolvire pentru avocații stagiari aflați în anul II de pregătire profesională inițială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum și pentru avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va avea loc la data de 06 noiembrie 2022 și este organizat de structura centrală a I.N.P.P.A. și de Centrele teritoriale ale acestuia, cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului U.N.B.R.

Art. 2. – Examenul de va desfășura după cum urmează:
a. La data de 6 noiembrie 2022 se va desfășura Proba scrisă 1, la disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020 a Consiliului U.N.B.R.
Proba scrisă 1 constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice (câte 10 la fiecare dintre disciplinele de mai sus), fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns, dintre care, prin derogare de la prevederile regulamentare, una sau două variante pot fi corecte;
b. Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020 a Consiliului U.N.B.R., proba scrisă 2 – la disciplinele din pachetul A, B sau C de discipline opționale ales de cursanți la începerea activității de formare din anul II (pachetul A – Drept fiscal/Achiziții publice; pachetul B – Protecția datelor personale/Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat; pachetul C – Proprietate intelectuală/Drept comercial) – se va echivala cu calificativul obținut la încheierea activității de formare la aceste discipline de:
i. cursanții actualului ciclu al anului II
ii. cursanții care au promovat anul II de formare în anul calendaristic 2021 și nu au promovat examenul de absolvire
iii. cursanții care au absolvit cursurile I.N.P.P.A. în ani anteriori și care figurează în evidențele I.N.P.P.A. ca fiind înscriși la unul din pachetele de discipline opționale.

Art. 3. – Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A., adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020, calificativul „admis” obținut la pachetul de discipline opționale se echivalează cu un punctaj de 30 de puncte la Proba 2 prevăzută de Regulamentul de examen.

Art. 4. – Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 de lei și se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2022.

Art. 5. – Subiectele pentru proba scrisă 1 vor fi unice iar examenul se va susține în cadrul întregului sistem al I.N.P.P.A. (structura centrală și centre teritoriale) la data prevăzută la art. 1, în același interval orar. Conducerea structurii centrale a I.N.P.P.A. și a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afișa în timp util locul desfășurării probei scrise.

Art. 6. – Tematica de examen, din care urmează a fi formulate subiectele de examen, este cuprinsă în Anexa prezentei Decizii.

Art. 7. – (1) Locul și, dacă este cazul, condițiile sanitare de desfășurare a examenului se stabilesc prin hotărâre a conducerii executive a structurii centrale și a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și în conformitate, dacă este cazul, cu prevederile avizului Direcției de Sănătate Publică.
(2) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al I.N.P.P.A. se publică pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A.
(3) Intervalul orar de desfășurare a celor două probe scrise ale examenului se stabilește și se comunică de structura centrală a I.N.P.P.A.
(4) În cazul în care reglementările legale aplicabile la data prevăzută la art. 1 nu vor permite desfășurarea în sistem fizic a examenului, acesta va fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

Art. 8. – (1) La examen candidații pot avea asupra lor legislația relevantă.
(2) Nu este admisă legislația comentată, indiferent dacă comentariile sunt tipărite sau olografe. La disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” este permisă legislația cuprinzând precizări privind deciziile interpretative date de Consiliul U.N.B.R.
(3) Nu sunt permise semnele de carte, cu sau fără mențiuni, indiferent de forma și culoarea acestora (inclusiv cele de tip „post-it”).
(4) Sunt permise sublinierile și marcările de texte tipărite.
(5) Responsabilii de săli vor verifica toate sursele documentare aflate asupra candidaților pentru a asigura respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 9. – Sunt admiși să participe la examen candidații care au promovat integral anul II de formare, au achitat integral taxele de studii, precum și taxa de examen și au obținut avizul favorabil al baroului. Dacă vor fi aplicabile condiții de protecție sanitară, candidaților care, din cauze sanitare, nu vor fi admiși să participe la examen, le va fi restituită taxa de examen plătită, aceștia urmând a se înscrie la următoarea sesiune a examenului.

Art. 10. – Dispozițiile prezentei Decizii se completează cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, menționat la art. 2.

Art. 11. – Dispozițiile prezentei Decizii se aplică structurii centrale a I.N.P.P.A. precum și tuturor structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Art. 12. – Prezenta decizie se comunică centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și Uniunii Naționale a Barourilor din România și se publică prin postare pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.


Descarcă Decizia împreună cu Anexa fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 12 iulie 2022