Hotărârea Consiliului INPPA nr. 6/25-26.08.2021 privind organizarea și desfășurarea testării prevăzute de art. 48 alin. (7) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

CONSILIUL DE CONDUCERE

    

HOTĂRÂREA NR. 6/25-26.08.2021

privind organizarea și desfășurarea testării prevăzute de art. 48 alin. (7) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.

  Având în vedere completarea, prin Hotărârea nr. 5/25-26.08.2021 a Consiliului de conducere al I.N.P.P.A., a prevederilor Art. 48 al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. cu prevederile cuprinse la alin. (7), precum și prevederile acestuia, Luând în considerare celelalte dispoziții ale Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., precum și dispozițiile Regulamentului examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. – (1) În baza prevederilor Art. 48 alin. (7) al Regulamentului de organizare și funcționare  a I.N.P.P.A., cursanții anului II din ciclul de formare 2021, care nu au obținut medie de promovare la una sau mai multe discipline prevăzute în actualul plan de formare pentru anul II de formare inițială, vor putea susține o testare scrisă în vederea promovării disciplinei/disciplinelor nepromovate în intervalul 16-19 octombrie 2021. (2) La testarea prevăzută la alin. (1) nu au dreptul de a se înscrie cursanții care nu au promovat disciplina/disciplinele din cauza neîntrunirii cerinței frecvenței minime și care vor reface integral activitatea la disciplina/disciplinele nepromovată/nepromovate împreună cu cursanții din următorul ciclu de anul II de formare inițială. Art. 2. – Planificarea testării la disciplinele la care există cursanți nepromovați se face, în limitele calendarului prevăzut la Art. 1, de secretariatul structurilor I.N.P.P.A., în considerarea numărului de cursanți nepromovați și a disponibilității formatorilor de la aceste discipline. Art. 3. –  Testarea va fi tip grilă și va fi organizată și desfășurată în sistem fizic (față în față), la sediul structurii I.N.P.P.A. la care sunt înscriși cursanții. Tematica de testare este cea cuprinsă în programa analitică a disciplinei/disciplinelor nepromovate, publicate pe pagina web a I.N.P.P.A. Rezultatele obținute de cursanții participanți la testarea scrisă se comunică acestora în termen de 5 zile de la data finalizării perioadei de testare. Art. 4. – Înscrierea la testarea scrisă se face în baza cererii scrise depuse de cursanți, până cel târziu la data de 12 octombrie 2021, la secretariatul structurii I.N.P.P.A la care aceștia sunt înscriși și a plății unei taxe în sumă de 300 lei pentru fiecare disciplină nepromovată. Taxa se plătește în contul structurii I.N.P.P.A. de care aparțin cursanții. Art. 5. –  Neînscrierea sau neprezentarea cursantului la testarea scrisă ori nepromovarea acesteia atrage  neînscrierea cursantului la susținerea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiunea noiembrie 2021 și obligativitatea refacerii integrale a activității la disciplina/disciplinele nepromovată/nepromovate împreună cu cursanții din următorul ciclu de anul II de formare inițială. Art. 6.  – Prezenta hotărâre se comunică tuturor structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A., care o vor comunica cursanților proprii, și se publică pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro.  

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Descarcă Hotărârea fișiere DOCX / PDF

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Hotãrâri Consiliul de Conducere, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 septembrie 2021